Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
LA PRAIRIE ΚΑΙ ART BASEL
LA PRAIRIE ΚΑΙ ART BASEL

Η Art Basel, η γνωστ? ?κθεση τ?χνη? που γ?νεται στη Βασιλε?α τη? Ελβετ?α?, ε?ναι το πιο σημαντικ? art show για μοντ?ρνα και σ?γχρονα ?ργα. Η οργ?νωση πραγματοποιε? shows και στο Μα??μι και το Χονγκ Κονγκ. Κ?θε show ε?ναι μοναδικ? και καθορ?ζεται απ? την π?λη και την περιοχ? στην οπο?α γ?νεται - μια μοναδικ?τητα που αντανακλ?ται και στι? γκαλερ? που συμμετ?χουν, τα ?ργα τ?χνη? που παρουσι?ζονται, ?πω? επ?ση? και το περιεχ?μενο του παρ?λληλου προγρ?μματο? σε συνεργασ?α με τοπικο?? συνεργ?τε? και ιδρ?ματα.

Διαβ?στε περισσ?τερα
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Χρησιμοποι?ντα? σπ?νια, πολ?τιμα συστατικ?, η La Prairie συνεχ?ζει να σπ?ει του? κ?δικε? τη? πολυτελο?? περιπο?ηση? τη? επιδερμ?δα?. Με β?ση την πεπο?θηση ?τι η δημιουργικ? διαδικασ?α του επιστ?μονα μοι?ζει με αυτ?ν του καλλιτ?χνη, κ?θε σ?νθεση τη? La Prairie ξεκιν? με ?να τολμηρ? ?ραμα.

?Ε?μαστε πολ? ενθουσιασμ?νοι για τη συνεργασ?α αν?μεσα στη La Prairie και την Art Basel γιατ? νι?θουμε ?τι αντιπροσωπε?ει ιδανικ? την αναζ?τησ? μα? για διαχρονικ? ομορφι? και το π?θο? μα? για τ?λμη,? δ?λωσε ο Patrick Rasquinet, Πρ?εδρο? και CEO του La Prairie Group. ?Πρ?γματι, απ? την ενδελεχ? ?ρευνα π?σω απ? κ?θε επιστημονικ? μα? καινοτομ?α, μ?χρι τι? πολυτελε?? συνθ?σει? που αγκαλι?ζουν τι? αισθ?σει? κι απ? τι? συσκευασ?ε? μα? που μοι?ζουν με αυτ?? των κοσμημ?των μ?χρι τι? υπηρεσ?ε? μα? υψηλ?? ποι?τητα?, η τ?χνη δεν αποτελε? μ?νο αυτ? που η La Prairie ε?ναι, αλλ? κι αυτ? που κ?νει,? πρ?σθεσε.

Αυτ? το πνε?μα τη? καινοτομ?α? αντανακλ?ται και στον κ?σμο τη? σ?γχρονη? τ?χνη?. ?Η Art Basel συγκεντρ?νει influencers απ? τη διεθν? καλλιτεχνικ? κοιν?τητα που θ?λουν να ξεπερ?σουν τα ?ρια του εφικτο? και γι’ αυτ? πιστε?ουμε ?τι η συνεργασ?α με τη La Prairie ε?ναι ενδεικτικ? των αξι?ν τη? Art Basel,? ε?πε ο Marc Spiegler, Global Director τη? Art Basel.

Διαβ?στε περισσ?τερα
Οι εκδ?σεις Art Basel
Miami Beach 2019
Μια φωτειν? εγκατ?σταση που καθηλ?νει
Εξερευν?στε τη Συλλογ?
Σ?ρετε και επιλ?ξτε την ?κδοση