Πιν?λα

Ειδικ? σχεδιασμ?να για να χρησιμοποιο?νται με τα προ??ντα Complexion τη? La Prairie με στ?χο ?να ιδανικ? αποτ?λεσμα χωρ?? κ?πο, τα Complexion Brushes τη? La Prairie κατασκευ?ζονται με συνθετικ?? τρ?χε? υψηλ?? ποι?τητα?, ?στε να περνο?ν π?νω απ? την επιδερμ?δα με ανεπαν?ληπτη απαλ?τητα.