Κεφ?λαιο Π?ντε

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Απ? το ξεκ?νημ? τη?, η La Prairie ακολο?θησε το ?ραμ? τη? για διαχρονικ? ομορφι? μ?σα απ? το πρ?σμα τη? τ?χνη?, προσπαθ?ντα? αδι?κοπα να ξεπερ?σει τα ?ρια του πιθανο?. Απ? την κοπιαστικ? ?ρευνα π?σω απ? τι? επιστημονικ?? καινοτομ?ε? στι? πολυτελε?? συνθ?σει? που αγκαλι?ζουν τι? αισθ?σει? και απ? συσκευασ?ε?, σαν κοσμημ?των, σχεδιασμ?νε? με ακρ?βεια, η τ?χνη ε?ναι αυτ? που καθορ?ζει οτιδ?ποτε κ?νει η La Prairie.

Συνεχ?στε για να ανακαλ?ψετε περισσ?τερα

ΤΟΛΜΗΡΗ ΟΠΩΣ Η ΤΕΧΝΗ

Το ?ραμα του Δρ. Niehans ε?ναι η θεμ?λια λ?θο? του π?θου? τη? La Prairie για την τ?λμη. Αυτ? το πρωτοπ?ρο πνε?μα, ?πω? και η Avant-garde τη? σ?γχρονη? τ?χνη?, ε?ναι συνδεδεμ?νη με μια κληρονομι? που αναπτ?χθηκε χ?ρη στη δια?σθηση. Ε?ναι μια προσ?γγιση που συνεχ?? ξεπερν? τα ?ρια.

Απ? το καινοτ?μο Αποκλειστικ? Κυτταρικ? Σ?μπλεγμα στην αντισυμβατικ? ιδ?α συν?νωση? του πολυτελο?? χαβιαριο?, τη? σπ?νια? πλατ?να? και του πολ?τιμου χρυσο? με την υψηλ?? ποι?τητα? περιπο?ηση τη? επιδερμ?δα?, η La Prairie συνεχ?ζει να αναπτ?σσει συνθ?σει? που ξεπερνο?ν τα συνηθισμ?να. Σαν ?να ?ργο τ?χνη? που διαμορφ?νεται στα χ?ρια εν?? καλλιτ?χνη, η προηγμ?νη ?ρευνα τη? La Prairie συνεχ?ζει να αναζητ? ν?ε? δυνατ?τητε?.

Διαβ?στε περισσ?τερα
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΑΝ ΤΕΧΝΗ

Η λ?ξη ?αισθητικ?? προ?ρχεται απ? την αρχα?α ελληνικ? λ?ξη ?α?σθησι??, που σημα?νει ?ευαισθησ?α?. Η La Prairie λαμβ?νει το ?ραμα τη? αισθητικ?? τη? απ? μια φυσικ? κλ?ση προ? την τ?χνη σε ?λε? τι? εκφ?νσει? τη?.

Διαβ?στε περισσ?τερα
BAUHAUS

Σε ?ναν ορατ? κ?σμο, που βασ?ζεται στο δι?λογο αν?μεσα στην αισθητικ? και την ομορφι?, το λ?γο, σημα?νει περισσ?τερα. Η οικονομ?α των χρωμ?των και των σχημ?των που χρησιμοποιο?νται στην παρουσ?αση των προ??ντων τη? La Prairie προ?ρχεται απ? του? καν?νε? του κιν?ματο? Bauhaus. Ιδρ?θηκε απ? τον Walter Gropius το 1919 και πρ?κειται για μια σχολ? καλλιτεχνικ?? σκ?ψη? που δημιο?ργησε ?ργα καθαρ?, που συνδυ?ζουν την αισθητικ? με τη λειτουργικ?τητα.

Διαβ?στε περισσ?τερα
Διαβ?στε το ?ρθρο
HELVETICA

Το λογ?τυπο τη? εταιρε?α?, η γραμματοσειρ? και η σχεδ?αση εμπν?ονται απ? τη The New Typography, που σχεδι?σε ο Jan Tschichold. Η προσ?γγιση αυτ? ακολουθε? μια συμμετρικ? σ?νθεση, ?πω? αποτυπ?νεται και στη γραμμικ? και κομψ? γραμματοσειρ? Helvetica - που δημιουργ?θηκε το 1957 απ? τον Max Miedinger - και συντελε? στη συνολικ? οπτικ? αρμον?α.

Διαβ?στε περισσ?τερα
ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΜΟΣ

Ο Μινιμαλισμ?? γενν?θηκε τη δεκαετ?α του 1960 και αποτελε? ακ?μα ?μπνευση για τη La Prairie. Το μ?νιμαλ στιλ δ?νει το παρ?ν σε ?λε? τι? εκφρ?σει? τη? μ?ρκα?, απ? την ιστοσελ?δα τη? μ?χρι τι? διαφημ?σει?.

Διαβ?στε περισσ?τερα
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η σχεδ?αση των χ?ρων εξυπηρ?τηση? La Prairie εμπν?εται απ? την αυθεντικ?, εκλεπτυσμ?νη κομψ?τητα τη? σ?γχρονη? ελβετικ?? αρχιτεκτονικ??. Οραματιστ?? Ελβετο? αρχιτ?κτονε? δημιο?ργησαν ?να στιλ ταυτ?χρονα ακατ?ργαστο και εκλεπτυσμ?νο, φαινομενικ? απλ? στην εκτ?λεση, ?ντονο φυσικ? - επιβλητικ? - αλλ? π?ντα σε μια ποιητικ? ισορροπ?α με το περιβ?λλον.

Διαβ?στε περισσ?τερα
Διαβ?στε το ?ρθρο
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΠΩΣ Η ΤΕΧΝΗ

Το ?ραμα τη? La Prairie - ο λ?γο? ?παρξ?? τη? - ε?ναι να δημιουργ?σει ?ναν κ?σμο ομορφι?? χωρ?? τα ?ρια του εφ?μερου.

?πω? κι ο κ?σμο? τη? σ?γχρονη? τ?χνη? αναζητ? να ξεπερ?σει τα ?ρια του χρ?νου, ?τσι κι η La Prairie αναζητ? να δημιουργ?σει ?ναν κ?σμο διαχρονικ?? ομορφι??. Kαν?να? δεν ενσαρκ?νει την ουσ?α τη? διαχρονικ?τητα? καλ?τερα απ? τη γεν?τειρα τη? La Prairie, την Ελβετ?α - εκε? που ο χρ?νο? σταματ?.

Διαβ?στε περισσ?τερα
Η LA PRAIRIE ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ

Ο κ?σμο? τη? La Prairie, απ? το ξεκ?νημ? του ε?ναι ?ρρηκτα συνδεδεμ?νο? με τον κ?σμο τη? τ?χνη?. Ε?ναι λοιπ?ν φυσικ? επ?μενο να συνεργ?ζεται η La Prairie με την κορυφα?α ?κθεση σ?γχρονη? τ?χνη? Art Basel, που γ?νεται στην καρδι? τη? Ελβετ?α? -?μια συνεργασ?α που βασ?ζεται στο κοιν? ?ραμα τη? τ?λμη?, τη? αισθητικ?? και τη? διαχρονικ?τητα?.

Διαβ?στε περισσ?τερα
Εξερευν?στε την Εν?τητα Τ?χνη?
Τα ?λλα κεφ?λαια
?ρχεται σ?ντομα

Αποκτ?στε πρ?τοι αποκλειστικ? πρ?σβαση στην επερχ?μενη εν?τητα Editorial της La Prairie και απολ?υστε τον κ?σμο μας.