ΟΡΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ε?μαστε ο ?μιλο? La Prairie Group AG, μια εταιρε?α με ?δρα την Ελβετ?α, με αριθμ? καταχ?ρηση? CHE-106.320.403, και διαχειριζ?μαστε την ιστοσελ?δα. Η ?δρα τη? επιχε?ρησ?? μα? βρ?σκεται στην Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, στην Ελβετ?α.

Οι παρ?ντε? ?ροι χρ?ση? ("?ροι χρ?ση?") ορ?ζουν του? νομικο?? ?ρου? και προ?ποθ?σει?, σ?μφωνα με του? οπο?ου? σα? επιτρ?πουμε να ?χετε πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα (ε?τε ε?στε εγγεγραμμ?νο? χρ?στη? ε?τε επισκ?πτη?). Με την πρ?σβαση, την πλο?γηση ? ?λλω? χρ?ση τη? Ιστοσελ?δα? μα?, αποδ?χεστε του? ?ρου? χρ?ση? χωρ?? περιορισμ? ? αξ?ωση. Ε?ν δεν αποδ?χεστε του? ?ρου? χρ?ση?, δεν ?χετε δικα?ωμα πρ?σβαση? ? χρ?ση? τη? ιστοσελ?δα? και πρ?πει να την εγκαταλε?ψετε ?μεσα.

1. Καταν?ηση των παρ?ντων ?ρων χρ?ση?

1.1 ?ταν ορισμ?νε? λ?ξει? και φρ?σει? χρησιμοποιο?νται στου? παρ?ντε? ?ρου? χρ?ση?, ?χουν συγκεκριμ?νε? σημασ?ε? (ε?ναι γνωστο? ω? ?καθορισμ?νοι ?ροι?). Μπορε?τε να αναγνωρ?σετε του? συγκεκριμ?νου? καθορισμ?νου? ?ρου?, δι?τι ξεκινο?ν με κεφαλα?α γρ?μματα (ακ?μη και αν δεν βρ?σκονται στην αρχ? τη? πρ?ταση?). ?που χρησιμοποιε?ται καθορισμ?νο? ?ρο?, ?χει την σημασ?α που του αποδ?δεται στην εν?τητα ?ροι χρ?ση? ?που και καθορ?στηκε (μπορε?τε να βρε?τε τι? συγκεκριμ?νε? σημασ?ε? ανατρ?χοντα? στην πρ?ταση ?που συναντ?ται ο ?ρο?, σε παρ?νθεση ? εισαγωγικ?).

1.2 ?ταν αναφερ?μαστε με τι? λ?ξει? ?εμε???, ?εμ??? ? ?μα??, εννοο?με τον ?μιλο La Prairie Group AG. ?ταν αναφερ?μαστε με τι? λ?ξει? ?εσε??? ? ?σα?? εννοο?με εσ??, το ?τομο που ?χει πρ?σβαση ? χρησιμοποιε? την ιστοσελ?δα.

2. Η ιστοσελ?δα μα?

2.1 Η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι κατασκευασμ?νη για να παρ?χεται δωρε?ν. Δεν εγγυ?μαστε ?τι η ιστοσελ?δα μα? ? οποιοδ?ποτε περιεχ?μενο σε αυτ?ν θα ε?ναι π?ντα διαθ?σιμο ? διαρκ??. Η πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα μα? επιτρ?πεται σε προσωριν? β?ση. Ενδ?χεται να αναστε?λουμε, αποσ?ρουμε, διακ?ψουμε ? να χρε?σουμε το σ?νολο ? μ?ρο? τη? ιστοσελ?δα? μα? χωρ?? προειδοπο?ηση. Δεν θα ε?μαστε υπ?λογοι σε εσ?? ε?ν για οποιονδ?ποτε λ?γο η ιστοσελ?δα μα? δεν ε?ναι διαθ?σιμη οποιαδ?ποτε στιγμ? και για οποιοδ?ποτε χρονικ? δι?στημα. Ενδ?χεται να ενημερ?σουμε την ιστοσελ?δα και/? να αλλ?ξουμε το περιεχ?μενο σε αυτ?ν οποιαδ?ποτε στιγμ?.

2.2 Ε?στε υπε?θυνοι για τη λ?ψη ?λων των απαιτο?μενων ρυθμ?σεων ?στε να ?χετε πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα μα?. Ε?στε επ?ση? υπε?θυνοι να διασφαλ?σετε ?τι ?λα τα ?τομα που ?χουν πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα μα? μ?σω σ?νδεση? στο διαδ?κτυο ε?ναι εν?μεροι αυτ?ν των ?ρων χρ?ση? και συμμορφ?νονται με αυτο??.

2.3 ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ? ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΕΤΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ? ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ ? ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

2.4 Η ιστοσελ?δα και το περιεχ?μεν? τη? παρ?χονται για γενικ? χρ?ση και για σκοπο?? ψυχαγωγ?α? μ?νο. Δεν προορ?ζονται για παροχ? πληροφορι?ν (ιατρικ?? ? ?λλου ε?δου?) στι? οπο?ε? θα πρ?πει να βασιστε?τε. Θα πρ?πει να ?χετε λ?βει πληροφορ?ε? απ? επαγγελματ?ε? ? ειδικο?? πριν απ? την λ?ψη ? την εφαρμογ? οποιασδ?ποτε εν?ργεια? που βασ?ζεται στην ιστοσελ?δα.

3. Ο λογαριασμ?? σα? και ο κωδικ?? πρ?σβασ?? σα?

3.1 Ε?ν εγγραφε?τε στην ιστοσελ?δα μα?, θα σα? ζητηθε? να παρ?χετε την ηλεκτρονικ? σα? διε?θυνση και ?ναν κωδικ? πρ?σβαση?, ω? μ?ρο? των διαδικασι?ν ασφαλε?α? μα?. Πρ?πει να μεταχειρ?ζεστε οποιαδ?ποτε πληροφορ?α ω? εμπιστευτικ? και να μην την γνωστοποιε?τε σε τρ?τα μ?ρη.

3.2 ?χουμε το δικα?ωμα να απενεργοποιο?με οποιονδ?ποτε λογαριασμ? και/? κωδικ? πρ?σβαση? αν? π?σα στιγμ?, ε?ν κατ? την ε?λογη γν?μη μα? ?χετε αποτ?χει στην συμμ?ρφωση με οποιαδ?ποτε δι?ταξη των παρ?ντων ?ρων χρ?ση?.

4. Τα δικαι?ματ? μα?

4.1 Ε?μαστε οι ιδιοκτ?τε? ? οι κ?τοχοι ?δεια? ?λων των δικαιωμ?των πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? τη? ιστοσελ?δα? και των περιεχομ?νων τη?, του σ?ματο? και του ον?ματο? τη? La Prairie, των εμπορικ?ν ονομασι?ν, των εικ?νων και των συσκευασι?ν. Αυτ?? οι εργασ?ε? προστατε?ονται απ? ν?μου? και συνθ?κε? περ? πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? αν? τον κ?σμο. Με την επιφ?λαξη ?λων των ν?μιμων δικαιωμ?των.

4.2 Δεν σα? ?χει χορηγηθε? οποιοδ?ποτε δικα?ωμα χρ?ση? και δεν μπορε?τε να χρησιμοποιε?τε οποιοδ?ποτε δικα?ωμα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? μα?, εκτ?? απ? αυτ? που καθορ?ζονται στου? παρ?ντε? ?ρου? χρ?ση?. Δεν πρ?πει να χρησιμοποιε?τε την ιστοσελ?δα μα? (? οποιοδ?ποτε μ?ρο? του περιεχομ?νου τη?) για εμπορικο?? σκοπο??. Ωστ?σο, μπορε?τε να πραγματοποι?σετε λ?ψη υλικο? απ? την ιστοσελ?δα μα?, μ?νο για μη εμπορικο?? λ?γου? και για προσωπικ? χρ?ση απ? εσ??.

4.3 Καν?να μ?ρο? τη? ιστοσελ?δα? μα?, συμπεριλαμβανομ?νων, χωρ?? περιορισμ?, του κειμ?νου, των σχεδ?ων, των γραφικ?ν, των φωτογραφι?ν και των εικ?νων που εμπερι?χονται σε αυτ?ν, δεν μπορε? να αντιγραφε?, να αναπαραχθε?, να αναδημοσιευτε?, να μεταφορτωθε?, να επανακοινοποιηθε?, να τροποποιηθε?, μεταδοθε? ? διανεμηθε?, ? ?λλω? να χρησιμοποιηθε? για οποιονδ?ποτε μη προσωπικ?, δημ?σιο ? εμπορικ? σκοπ? χωρ?? την εκ των προτ?ρων γραπτ? συγκατ?θεσ? μα?.

4.4 Οποιαδ?ποτε ενημ?ρωση ? υλικ? μ?? αποστ?λλετε μ?σω τη? ιστοσελ?δα? μα?, με ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο ? ?λλα μ?σα θα πρ?πει να διαχειρ?ζεται ω? μη ιδιωτικ? και μη εμπιστευτικ? (εκτ?? απ? τι? ενημερ?σει? σχετικ? με την παραγγελ?α σα?, ε?ν χρησιμοποιε?τε την ιστοσελ?δα μα? για να αγορ?σετε τα προ??ντα La Prairie απ? εμ??). ?χουμε κ?θε δικα?ωμα να δημοσιοποι?σουμε, να εμφαν?σουμε, να κοινοποι?σουμε, να διαν?μουμε ? ?λλω? να χρησιμοποι?σουμε οποιαδ?ποτε ιδ?α, πρ?ταση, αντ?ληψη, σχ?διο, τεχνογνωσ?α ? ?λλη πληροφορ?α που περι?χεται σε τ?τοιου ε?δου? ενημερ?σει? ? υλικ? για οποιονδ?ποτε σκοπ?, συμπεριλαμβανομ?νη?, ?χι ?μω? αποκλειστικ?, τη? αν?πτυξη?, κατασκευ??, διαφ?μιση? και προ?θηση? τη? εταιρε?α? μα? και των προ??ντων μα?.

5. Η ευθ?νη μα?

5.1 Καν?να στοιχε?ο στου? παρ?ντε? ?ρου? χρ?ση? δεν αποκλε?ει ? περιορ?ζει την ευθ?νη μα? για:

5.1.1 Θ?νατο ? προσωπικ? τραυματισμ? που προκλ?θηκε απ? δικ? μα? αμ?λεια,

5.1.2 απ?τη ? αν?ντιμη διαστρ?βλωση και

5.1.3 κ?θε ζ?τημα σχετικ? με το οπο?ο θα ?ταν παρ?νομο να αποκλε?σουμε ? να περιορ?σουμε την ευθ?νη μα?.

5.2 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ?ΩΣ ΕΧΕΙ? ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟ?ΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ? ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ? ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΟ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΟ.

5.3 ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΦΘΟΡΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ? ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ:

5.3.1 ΧΡΗΣΗ, ? ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ?

5.3.2 ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ? ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ.

5.4 ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:

5.4.1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ? ΕΣΟΔΩΝ,

5.4.2 ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

5.4.3 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ,

5.4.4 ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΕΥΝΟΙΑΣ ? ΦΗΜΗΣ ?

5.4.5 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ ? ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ? ΦΘΟΡΑ.

5.5 ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΕΛΑΤΗΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΔΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ 'Η ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ? ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

5.6 ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ? ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΟ, ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ? ΑΛΛΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ? ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ? ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ? ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.

5.7 ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ. ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟ Υ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ? ΦΘΟΡΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.

5.8 Διαφορετικο? περιορισμο? και αποκλεισμο? ευθ?νη? ενδ?χεται να εφαρμ?ζονται στην ευθ?νη η οπο?α προκ?πτει απ? την π?ληση οποιουδ?ποτε προ??ντο? La Prairie απ? εμ?? σε εσ??. Αυτ? αναφ?ρονται στου? ?ρου? και προ?ποθ?σει? π?ληση?.

6. Ιο?

6.1 Δεν εγγυ?μαστε ?τι η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι ασφαλ?? και δεν περι?χει σφ?λματα ? ιο??. Ε?στε υπε?θυνοι για την διαμ?ρφωση τη? τεχνολογ?α? πληροφορι?ν σα?, των προγραμμ?των και τη? πλατφ?ρμα? του υπολογιστ? με σκοπ? την πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα μα? και συνιστο?με την χρ?ση δικο? σα? λογισμικο? προστασ?α? απ? ιο??.

6.2 Δεν πρ?πει να κ?νετε κακ? χρ?ση τη? ιστοσελ?δα? μα? εισ?γοντα? εν γν?ση σα? ιο??, trojans (δο?ρειου? ?ππου?), worms (σκουλ?κια), logic bombs (λογικ?? β?μβε?) ? ?λλο υλικ?, το οπο?ο ε?ναι κακ?βουλο ? τεχνολογικ? επιβλαβ??. Δεν πρ?πει να επιχειρε?τε να αποκτ?σετε μη εξουσιοδοτημ?νη πρ?σβαση στην ιστοσελ?δα μα?, τον διακομιστ? στον οπο?ο η ιστοσελ?δα μα? ε?ναι αποθηκευμ?νη ? οποιονδ?ποτε ?λλον διακομιστ?, υπολογιστ? ? β?ση δεδομ?νων συνδεδεμ?νη με την ιστοσελ?δα μα?. Δεν πρ?πει να επιτ?θεστε στην ιστοσελ?δα μα? μ?σω επ?θεση? ?ρνηση? παροχ?? υπηρεσι?ν ? επ?θεση? τ?που κατανεμημ?νη? ?ρνηση? παροχ?? υπηρεσι?ν. Με την παραβ?αση τη? συγκεκριμ?νη? δι?ταξη?, διαπρ?ττετε ποινικ? αδ?κημα, σ?μφωνα με τον Ν?μο του 1990 περ? κακ?? χρ?ση? των υπολογιστ?ν. Θα αναφ?ρουμε οποιαδ?ποτε παραβ?αση τ?τοια? μορφ?? στα αρμ?δια ?ργανα επιβολ?? του ν?μου και θα συνεργαστο?με μαζ? του? αποκαλ?πτοντα? την ταυτ?τητ? σα? σε αυτο??. Σε περ?πτωση τ?τοιου ε?δου? παραβ?αση?, το δικα?ωμα σα? για χρ?ση τη? ιστοσελ?δα? μα? θα διακοπε? αμ?σω?.

7. Αγορ? προ??ντων La Prairie

Ε?ν χρησιμοποιε?τε την ιστοσελ?δα μα? για να αγορ?σετε προ??ντα απ? εμ??, οι ?ροι και προ?ποθ?σει? π?ληση?. θα εφαρμοστο?ν στην αγορ? σα?. Αφιερ?στε χρ?νο για να διαβ?σετε του? ?ρου? και τι? προ?ποθ?σει? π?λησ?? μα?, καθ?? περιλαμβ?νουν σημαντικ?? πληροφορ?ε? και ?ρου?. Ε?ν δεν αποδ?χεστε του? ?ρου? και τι? προ?ποθ?σει? π?λησ?? μα? δεν σα? επιτρ?πεται να αγορ?σετε προ??ντα απ? εμ?? μ?σω τη? ιστοσελ?δα? μα?.

8. Τα προσωπικ? σα? στοιχε?α

Χρησιμοποιο?με τα προσωπικ? στοιχε?α σα? μ?νο σ?μφωνα με την πολιτικ? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων (διαθ?σιμη στο [[εισ?γετε σ?νδεσμο τη? πολιτικ?? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων]). Αφιερ?στε χρ?νο για να διαβ?σετε την πολιτικ? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων, καθ?? περι?χει σημαντικ?? πληροφορ?ε? και ?ρου?, οι οπο?οι εφαρμ?ζονται σε εσ??.

9. Εφαρμοστ?ο δ?καιο και δικαιοδοσ?α

Οι παρ?ντε? ?ροι χρ?ση? δι?πονται απ? την ελβετικ? νομοθεσ?α. Εσε?? και εμε??, συμφωνο?με απ? κοινο? ?τι τα δικαστ?ρια τη? Ζυρ?χη? στην Ελβετ?α θα ?χουν αποκλειστικ? δικαιοδοσ?α των οποιωνδ?ποτε διαφορ?ν.

10. Επικοινων?στε μαζ? μα?

Ε?ν ?χετε οποιαδ?ποτε ερ?τηση σχετικ? με την ιστοσελ?δα ? του? παρ?ντε? ?ρου? χρ?ση?, επικοινων?στε μαζ? μα? χρησιμοποι?ντα? την φ?ρμα τη? σελ?δα? μα? και η ομ?δα εξυπηρ?τηση? των πελατ?ν μα? θα χαρε? να σα? βοηθ?σει.

Σα? ευχαριστο?με που επισκεφθ?κατε την ιστοσελ?δα μα?.

Τελευτα?α ενημ?ρωση ?ρων χρ?ση? στι? 9 Αυγο?στου 2013.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

La Prairie Group AG, μια εταιρε?α με ?δρα την Ελβετ?α

με αριθμ? καταχ?ρηση? CHE-106.320.403

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, στην Ελβετ?α