ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: EYES IN FOCUS

ART BASEL IN BASEL 2019

Συνεχ?στε για να ανακαλ?ψετε περισσ?τερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ

DANIELA DROZ

DANIELA DROZ

NAMSA LEUBA

NAMSA LEUBA

SENTA SIMOND

SENTA SIMOND

Résonance I

Στη σειρ? τη? Résonance, που παρουσι?στηκε στην Art Basel 2019, η Daniela Droz χρησιμοποιε? την ?ννοια τη? σκι?? ω? σημ?δι για το π?ρασμα του χρ?νου. Τα πολλ? επ?πεδα τη? εικ?να? δημιουργο?νται με την προβολ? φωτ?? σε μια κατασκευ? χτισμ?νη με υαλοπ?νακε? και καθρ?φτε? που στη συν?χεια φωτογραφ?ζεται. ?πω? και τα ?ργα τη? για τη La Prairie ε?ναι τοποθετημ?να π?νω σε πραγματικο?? καθρ?φτε?, ?τσι αντικατοπτρ?ζουν και το θεατ? καθ?? κοιτ?ει τι? εικ?νε?.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Résonance II

Το ?Résonance II? λ?μπει σε φωτειν? μπλε και - ?πω? και τα ?λλα ?ργα τη? σε αυτ? τη σειρ? - απευθ?νεται στη σχ?ση μεταξ? του ιδιωτικο? χ?ρου του θεατ? ?ταν κοιτ?ζει το ?ργο και του εξωτερικο? χ?ρου που μοιρ?ζεται με ?λλου? ανθρ?που?. Κι οι δ?ο κ?σμοι εν?νονται στου? αφηρημ?νου? σχηματισμο?? τη? φαντασ?α? τη? Daniela.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Résonance III

Το τρ?το ?ργο τη? Daniela Droz μοιρ?ζεται, μαζ? με ?λε? τι? ?λλε? φωτογραφ?ε? τη?, μια κοιν? προσ?γγιση που καθοδηγε?ται απ? την επιθυμ?α να αναζητηθο?ν τα σημ?δια τη? ομορφι?? και τη? τελει?τητα?. Στο ?Résonance III? οι λαμπερ?? και σκοτειν?? περιοχ?? δομο?νται απ? τι? καθαρ?? γραμμ??, φ?ρνοντα? αρμον?α και ισορροπ?α στο ?ργο.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Nanihi I

Τα ?ργα τη? Namsa Leuba για αυτ? τη σειρ? που εμπνε?στηκε για τη La Prairie ασχολο?νται με την ?ννοια του χρ?νου - και αυτ? η εικ?να δεν αποτελε? εξα?ρεση. Το κορ?τσι που απεικον?ζεται καλ?πτει τα μ?τια του με την ελπ?δα να αποδρ?σει απ? το π?ρασμα του χρ?νου. Η στ?ση τη? θυμ?ζει κλασικο?? π?νακε? του παρελθ?ντο?, αλλ? ?χει δημιουργηθε? με σ?γχρονα μ?σα. Η εικ?να βρ?σκεται σε ?να πλα?σιο γραφιστικ?ν στοιχε?ων και χρωμ?των που ενισχ?ουν με αφηρημ?νο τρ?πο τα συναισθ?ματα που δημιουργο?νται.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Hitiata

Το ?ργο αντιπροσωπε?ει το τ?ρα. Ο χρ?νο? σταματ?, καθ?? ο θεατ?? ?ρχεται αντιμ?τωπο? με το ευθ? βλ?μμα τη? γυνα?κα?.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Nanihi II

Η αν?μνηση του παρελθ?ντο? αργοσβ?νει και θολ?νει. Αυτ? η εικ?να θυμ?ζει στο θεατ? το π?ρασμα του χρ?νου και τον προκαλε? να ζ?σει στο τ?ρα.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Lucia

Για τη συλλογ? τη?, η Senta Simond απαθαν?τισε κοντιν? πορτρ?τα νεαρ?ν γυναικ?ν. Οι πρωταγων?στριε? τη? δεν ε?ναι μοντ?λα, αλλ? γυνα?κε? απ? το περιβ?λλον τη? - αυθεντικ??, φυσικ??, ανεπηρ?αστε?. Οι εικ?νε? επιτρ?πουν στου? θεατ?? να ζ?σουν ολοκληρωτικ? την ομορφι? του βλ?μματο?, καθ?? τα μ?τια ταξιδε?ουν π?νω στο πορτρ?το σαν να ε?ναι π?νακα?.

Σε αυτ? τη φωτογραφ?α, το πρ?σωπο τη? Lucia φα?νεται απ? το πλ?ι και φωτ?ζεται καθ?? κοιτ?ζει π?ρα απ? τον φωτογρ?φο. Παρουσι?ζει ταυτ?χρονα τον εαυτ? τη? στο βλ?μμα του φωτογρ?φου, εν? παραμ?νει απο?σα και ακατ?ληπτη.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Laura

Στα ?ργα που εμπνε?στηκε η Senta Simon για τη La Prairie το βλ?μμα λειτουργε? ω? δομικ? στοιχε?ο και εργαλε?ο για να εκφραστε? μια ποικιλ?α συναισθημ?των. Η εικ?να παρουσι?ζει μια νεαρ? γυνα?κα με βλ?μμα προ? τα κ?τω που καταφ?ρνει να αποφε?γει την απευθε?α? επαφ? με το θεατ?, διατηρ?ντα? ?τσι μια ισχυρ? εσωτερικ? παρουσ?α.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Emma

Η Emma κοιτ?ζει π?ρα απ? την κ?μερα, στην αριστερ? ?κρη του κ?δρου. ?πω? και σε ?λλε? εικ?νε? τη? συλλογ??, το πρ?σωπ? τη? καλ?πτει το μεγαλ?τερο ποσοστ? τη? εικ?να?. Το βλ?μμα τη? αποφε?γει το θεατ?, ω? μια κ?νηση παραπλ?νηση?.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Lucia II

Το μοντ?λο γ?ρνει ελαφρ?? προ? τη μια πλευρ? το κεφ?λι κοιτ?ζοντα? προ? την κ?τω αριστερ? γων?α τη? εικ?να?. Η σκι? απ? τα μ?τια, τι? βλεφαρ?δε? και τη μ?τη τη? δ?νουν μια δυναμικ? μορφ? στο ?ργο. Η παρουσ?αση του εαυτο? τη? στο φωτογρ?φο συνοδε?εται απ? μια ολικ? ?ρνηση του θεατ?. Οι νεαρ?? γυνα?κε? στο ?ργο τη? Senta Simond - αν και εντελ?? σ?γχρονε? - πα?ρνουν ρομαντικ?? στ?σει? που θυμ?ζουν τα στιλιζαρισμ?να πορτρ?τα απ? τι? ταιν?ε? του Χ?λιγουντ του περασμ?νου αι?να. Σε αντ?θεση με τι? ντ?βε? του Χ?λιγουντ, παραμ?νουν π?ντα σε θ?ση ισχ?ο?.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Lisa

Η Lisa μοι?ζει να ξαφνι?ζεται απ? την κ?μερα. Τα μ?τια τη? ε?ναι ανοιχτ?, τα χε?λη ?χουν κεν? και κοιτ?ζει το θεατ? με μια κ?νηση απ?λυτη? ειλικρ?νεια?. Υπ?ρχει μια ?μεση και ακατ?ργαστη σ?νδεση αν?μεσα στο μοντ?λο και το θεατ? που κυριαρχε? στην εικ?να και δημιουργε? μια μ?ξη ευαισθησ?α? και δ?ναμη?.

Διαβ?στε περισσ?τερα
Οι ?λλες εκδ?σεις Art Basel
Miami Beach 2019
Μια φωτειν? εγκατ?σταση που καθηλ?νει
Εξερευν?στε τη Συλλογ?
Σ?ρετε και επιλ?ξτε την ?κδοση