Τ?χνη και Αρχιτεκτονικ?

Εφ?μερη τ?χνη και αξ?χαστε? εντυπ?σει?

Αποκ?λυψη παροδικ?ν δημιουργι?ν και προσωριν?ν θαυμ?των

Μερικ?? φορ??, αυτ? που σβ?νει πιο γρ?γορα κ?νει την πιο ?ντονη και πιο διαρκ? εντ?πωση. Οι καλλιτ?χνε? ?χουν κατ’ εξακολο?θηση εμπνευστε? απ? την ?ννοια του εφ?μερου στην τ?χνη, το οπο?ο δεν στοχε?ει να διατηρηθε? για τι? επ?μενε? γενι??, αλλ? να χαθε?, να παρασυρθε? μακρι? απ? τον ?νεμο ? τα κ?ματα. Πρ?γματι, οι σ?γχρονοι καλλιτ?χνε? ενστερν?ζονται το εφ?μερο στην τ?χνη περισσ?τερο απ? ποτ? και γιορτ?ζουν την απελευθ?ρωση που προσφ?ρει, καθ?? και τη συμβολικ? εντ?πωση αυτο?, που χ?νεται σ’ ?να βλεφ?ρισμα του ματιο?. Απ? του? καινοτ?μου? καλλιτ?χνε? τη? γη? που δουλε?ουν με την παγωμ?νη και προσωριν? ομορφι? του π?γου και τη? ?μμου, σε μοναδικ? ?ργα σ?γχρονη? τ?χνη? που δεν αναπαρ?γονται ποτ? αφο? ολοκληρωθο?ν και αποδομηθο?ν, η διαρκ?? απ?χηση τη? εφ?μερη? τ?χνη? συνεχ?ζει να μαγε?ει, εμπν?ει και να εντυπωσι?ζει.

Εφ?μερη τ?χνη για ?ναν κ?σμο που αλλ?ζει

?ταν βι?νεται επ? τ?που, η εφ?μερη τ?χνη επιτρ?πει στου? θεατ?? να βι?νουν τι? τοποθεσ?ε? με ν?ου? τρ?που? και μεταδ?δει ?να ισχυρ? μ?νυμα για την παροδικ? φ?ση του κ?σμου που κατοικο?με. Τον?ζοντα? την παροδικ?τητα εν?? ?ργου τ?χνη?, και κατ’ επ?κταση, την παροδικ?τητα ?λων ?σα το περιβ?λλουν, ο καλλιτ?χνη? του εφ?μερου και ο θεατ?? κερδ?ζουν μ?α προνομιο?χα πρ?σβαση σε κ?θε ?να απ? τα επ?πεδα του συμβολισμο? και τη? σημασ?α?. Το ?ργο τ?χνη?, τα υλικ? απ? τα οπο?α κατασκευ?ζεται, και ο χ?ρο? στον οπο?ο τα συναντο?με ε?ναι απλ? στιγμι?τυπα στον χρ?νο, τα οπο?α σ?ντομα μεταμορφ?νονται ? εξαφαν?ζονται τελε?ω?, και τα οπο?α συνεχ?ζουν μον?χα να υπ?ρχουν στι? κοιν?? μα? αναμν?σει?.

Εν? τα εφ?μερα ?ργα τ?χνη? συν?θω? σχετ?ζονται περισσ?τερο με την καλλιτεχνικ? αργκ? του 20ου και 21ου αι?να, οι απαρχ?? του? εντοπ?ζονται σε εσωτεριστικ?? παραδ?σει? περασμ?νων εποχ?ν. Πρ?γματι, η διαλογιστικ? τ?χνη των μ?νταλα, που διατηρε? μια ξεχωριστ? θ?ση στι? οπτικ?? κουλτο?ρε? τη? Ανατολ??, θα μπορο?σε να παρουσιαστε? ω? ?να πρ?ιμο παρ?δειγμα. Μ?λι? τα μ?νταλα, που συχν? φτι?χνονται απ? χρωματισμ?νη ?μμο, ολοκληρωθο?ν, σκορπ?ζονται στον ?νεμο. Η πρ?ξη τη? δημιουργ?α? και η συγκ?ντρωση που αυτ? προσφ?ρει θεωρο?νταν ?τι κατε?χαν τη σημασ?α, και ?χι το τελικ? προ??ν.

Η σ?γχρονη εφ?μερη τ?χνη αν?γεται στην καλλιτεχνικ? σκην? του Βερολ?νου και τη? Ν?α? Υ?ρκη? τη δεκαετ?α του 1960. Ο Joseph Beuys και το Fluxus Group του, μια DIY κολλεκτ?βα με επιρρο? που παρουσ?ασε εκδηλ?σει? και performance που προκ?λεσαν αναστ?τωση, π?στευαν ?τι η τ?χνη πρ?πει να βι?νεται εκτ?? του καν?να των εκθεσιακ?ν χ?ρων. Η κληρονομι? του? εντοπ?ζεται σε αμ?τρητε? προσωριν?? υπα?θριε? εκθ?σει?, ελκ?οντα? τα πλ?θη να παρακολουθο?ν με θαυμασμ? το π?? μπορο?ν να μετατραπο?ν οι χ?ροι. Παραδε?γματα ?πω? το Fog X FLO τη? Fujiko Nakaya, στο οπο?ο ?μορφα σ?ννεφα ομ?χλη? διασχ?ζουν κ?ντρα π?λεων και φυσικ? τοπ?α, φ?ρνουν την ουσ?α του εφ?μερου στο λογικ? του συμπ?ρασμα και σε ?να αποτ?λεσμα που αυθεντικ? προκαλε? το δ?ο?.

Sand mandala. Φωτογραφ?α του ©Jamyang Zangpo, Getty Images
Η αξ?χαστη εντ?πωση τη? εφ?μερη? τ?χνη? τη? γη?
Tangential Circular Negative Line Sculpture απ? του? Michael Heizer, Val de Bagnes. Φωτογραφ?α απ? ©verbier.ch

Η τ?χνη τη? γη? ?ταν μεταξ? των πρ?των καλλιτεχνικ?ν κινημ?των που τ?νισαν το εφ?μερο ω? αιτ?α ?παρξ?? τη? και πα?ζει με τι? ?ννοιε? τη? μν?μη?, τη? αν?πτυξη? και τη? δι?βρωση?, κ?θε μ?α απ? τι? οπο?ε? εγκλε?εται ω? δ?ναμη τη? φ?ση?, για να κρυσταλλωθε? αργ?τερα μ?σω καθηλωτικ?ν προσωριν?ν ?ργων. Μεταξ? των πιο αναγνωρισμ?νων καλλιτεχν?ν τη? γη? ε?ναι ο Andy Goldsworthy, του οπο?ου οι δημιουργ?ε? ε?ναι σε στεν? δι?δραση με το τοπ?ο του?. Τα γλυπτ? του, τα οπο?α συχν? θυμ?ζουν μ?νταλα, χρησιμοποιο?ν π?γο, χι?νι, πεσμ?να φ?λλα και ?λλα φυσικ? υλικ? που λι?νουν γρ?γορα, ξεπλ?νονται ? φυσο?νται μακρι? απ? το περιβ?λλον του?.

?λλοι καλλιτ?χνε? τη? γη? χρησιμοποιο?ν εφ?μερα υλικ? και σκηνικ? για να εξερευν?σουν το θ?αμα τη? κλ?μακα?, ενθαρρ?νοντα? ερωτ?ματα σχετικ? με το τι ε?ναι και τι μπορε? να γ?νει τ?χνη. Το ?ργο του Michael Heizer, Double Negative, του 1969, ε?ναι ?να μεγαλει?δε? παρ?δειγμα, το οπο?ο απα?τησε το σκ?ψιμο μια? τ?φρου μ?κου? 500 μ?τρων κατ? μ?κο? εν?? φαραγγιο?. Η φυσικ? δι?βρωση που επ?λθε μετ? την ολοκλ?ρωσ? του σταδιακ? μετ?τρεψε το ?ργο, προσδ?δοντ?? του την εφ?μερη ποι?τητ? του. Ο ?διο? ο Heizer υποστ?ριξε ?τι το αρχικ? ?ργο τ?χνη? τελε?ωσε, στην πραγματικ?τητα, τη στιγμ? που μετατοπ?στηκε ο πρ?το? κ?κκο? ?μμου, αλλ?ζοντα? με αυτ?ν τον τρ?πο το ?ργο για π?ντα.

Οι σημερινο? καλλιτ?χνε? πα?ρνουν το παρ?δειγμ? του? απ? την κληρονομι? των Goldsworthy, Heizer και ?λλων, χρησιμοποι?ντα? εφ?μερα χαρακτηριστικ? γλυπτικ?? για να υπογραμμ?σουν το ε?θραυστο και το παροδικ? τη? φ?ση?. Το ?ργο Ice Watch (2018) του Olafur Eliasson, στο οπο?ο 12 κ?βοι π?γου αφ?θηκαν να λι?σουν αργ? σε δημ?σιου? χ?ρου?, αποτ?λεσε ?να ?μορφο παρ?δειγμα του καλλιτεχνικο? εφ?μερου που αγγ?ζει μ?α βαθι? χορδ? τ?σο με την οπτικ? ποι?τητα, ?σο και με το επιβλητικ? μ?νυμ? του.

Καινοτ?μο? τ?χνη για τοπ?α που συνεχ?? αλλ?ζουν

Η εφ?μερη τ?χνη σ?μερα αντικατοπτρ?ζει, εννοιολογικ? και υλικ?, του? καιρο?? που ζο?με. Οι καλλιτ?χνε? ε?χαν π?ντα την ευθ?νη να κρατο?ν ?ναν καθρ?πτη στην πραγματικ?τητα που μοιραζ?μαστε και η προσωριν? φ?ση τη? εφ?μερη? τ?χνη? παρ?χει μια βαθι? συμβολικ? σημασ?α για εκε?νου? που τη συναντο?ν στον δρ?μο του?. Το β?ωμα τ?τοιων ?ργων τ?χνη? επιτρ?πει μια α?σθηση προνομ?ου για τον θεατ? και ?να στιγμι?τυπο στον χρ?νο που πρ?πει να διατηρηθε?.

Κατ’ αυτ? την ?ννοια, η εφ?μερη τ?χνη συχν? κατ?χει εγγεν?? ?ναν βαθμ? θε?ματο?, μια ευκαιρ?α για καλλιτεχνικ? ελευθερ?α για να επιτευχθε? ?,τι πιθαν?ν δεν ε?ναι δυνατ? σε μια μ?νιμη ?κθεση. Στον σ?γχρονο Σλοβ?νο καλλιτ?χνη JA?A, για παρ?δειγμα, δ?θηκε το ελε?θερο για να σχεδι?σει ξαν? το εσωτερικ? εν?? ολ?κληρου ξενοδοχε?ου για ?ναν χρ?νο, πριν ανακαινιστε? απ? επαγγελματ?ε?. Η ?ναρχη προσ?γγισ? του και η μοναδικ? προσωπικ? του διακ?σμηση ε?χαν ω? αποτ?λεσμα ?να ?ργο τ?χνη? που συνεπα?ρνει εντυπωσιακ? τον θεατ?, μετατρ?ποντα? σε καμβ? το κ?θε δωμ?τιο. Με παρ?μοιο τρ?πο, οι εγκαταστ?σει? φωτ?? του Cai Guo-Qiang, που φωτ?ζουν τον ουραν? για δευτερ?λεπτα, παρ?γουν εκθαμβωτικ? οπτικ? αποτελ?σματα, τα οπο?α, β?σει σχεδιασμο?, εξαφαν?ζονται σε λ?γε? μ?νο στιγμ??.

Ο Martin Hill, ?να? καλλιτ?χνη? του περιβ?λλοντο? απ? τη Ν?α Ζηλανδ?α, δημιο?ργησε ?να γλυπτ? που αντικατοπτριζ?ταν στη λ?μνη χρησιμοποι?ντα? την τεχνικ? τη? συμπ?εση? και τ?ση? για να δημιουργ?σει το ισχυρ?τερο σχ?μα μ?νο με τα απαρα?τητα υλικ?.

Στην ουσ?α τη?, η εφ?μερη τ?χνη δ?νει ?μφαση στον τρ?πο με τον οπο?ο βι?νουμε τα ?ργα τ?χνη? κ?θε ε?δου?, με ?να σημαντικ? χαρακτηριστικ? να υπογραμμ?ζεται και να τοποθετε?ται σε πρ?τη θ?ση. ?ταν βλ?πουμε οτιδ?ποτε προκαλε? μ?α α?σθηση θα?ματο? ? που θεωρο?με ?μορφο ? βαθ?, η εντ?πωση υπ?ρχει πρ?τα στην παρο?σα στιγμ?, ?πειτα διατηρε?ται στη μν?μη και εξυψ?νεται μ?σα απ? την ενατ?νιση. Η εφ?μερη τ?χνη ε?ναι, στα καλ?τερ? τη?, η επιτομ?, η εξερε?νηση και η βελτιστοπο?ηση αυτ?? τη? ουσ?α?.

Synergy. Φωτογραφ?α του ©Martin Hill
ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ
SKIN CAVIAR PERFECT CONCEALER

Το 2020, η La Prairie αξιοπο?ησε την τεχνογνωσ?α τη? στο χαβι?ρι για να δημιουργ?σει το Skin Caviar Perfect Concealer. Αυτ? το ελαφρ?, κρεμ?δε? υγρ? concealer ανταποκρ?νεται στην επιθυμ?α για ?μεση τελει?τητα, παρ?χοντα? εν?σχυση στη στιγμ? και οφ?λη που διαρκο?ν στην περιπο?ηση τη? επιδερμ?δα? – για ?να τ?λειο βλ?μμα.

Μια εντυπωσιακ? αν?μιξη τη? επιστ?μη? του χαβιαριο? και τη? τ?χνη? του χρ?ματο?, το Skin Caviar Perfect Concealer εγχ?εται με Νερ? Χαβιαριο? το οπο?ο συλλαμβ?νει τα πιο διακριτικ? συστατικ? του χαβιαριο?. Συνδυ?ζεται με το Εκχ?λισμα Χαβιαριο?, γνωστ? για τι? ιδι?τητε? σ?σφιξη? και τ?νωση? που διαθ?τει. Η σ?νθεση εμπλουτ?ζεται περαιτ?ρω με το Αποκλειστικ? Κυτταρικ? Σ?μπλεγμα τη? La Prairie. Αυτ? τα ισχυρ? συστατικ? εν?νονται με μ?α προχωρημ?νη μ?ξη χρωμ?των που διαρκο?ν σε ?να concealer ελαφρι?? υφ?? που προσφ?ρει τελει?τητα στη στιγμ? και στην π?ροδο του χρ?νου.