ΜΑΤΙΑ

Τα μ?τια ε?ναι το πιο εκφραστικ? χαρακτηριστικ? του προσ?που και το πρ?το στο οπο?ο αποτυπ?νονται τα σημ?δια γ?ρανση? και κ?πωση?. Με την περιπο?ηση ματι?ν τη? La Prairie, θα απολα?σετε τα οφ?λη μια? λε?α?, ανορθωμ?νη? και σφριγηλ?? επιδερμ?δα? και θα δε?τε του? μα?ρου? κ?κλου?, το ο?δημα, τι? λεπτ?? γραμμ?? και τι? ρυτ?δε? να λιγοστε?ουν.