ΕΝΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ

Τα ενυδατικ? προ??ντα La Prairie αποτελο?ν μια σαγηνευτικ? εμπειρ?α. Διαθ?σιμα σε μια ποικιλ?α απ? συνθ?σει? με εξαιρετικ? υφ?, συμβ?λλουν στην εν?σχυση τη? ενυδ?τωση? και των επιπ?δων υγρασ?α? τη? επιδερμ?δα?. Οι υπ?ρχουσε? φθορ?? υποχωρο?ν, οι λεπτ?? γραμμ?? εξαφαν?ζονται. Η σφριγηλ?τητα, η λ?μψη και η ελαστικ?τητα τη? επιδερμ?δα? αποκαθ?στανται.