Πο?δρα

Οι πο?δρε? τη? La Prairie ξεπερνο?ν το απλ? makeup. Εμπλουτισμ?νε? με ενεργ? συστατικ?, απλ?νονται ε?κολα, προσφ?ροντα? τ?λειο αποτ?λεσμα εν? αγκαλι?ζουν την επιδερμ?δα με ?να φωτειν?, ματ, υπ?ροχο π?πλο. Διαθ?σιμε? σε διαφορετικ?? υφ?? και αποχρ?σει?, παρ?χοντα? την πολυτ?λεια τη? επιλογ??.