Πολιτικ? Απορρ?του

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Καλε?στε να διαβ?σετε την παρο?σα Πολιτικ? η οπο?α εξηγε? π?ς γ?νεται η επεξεργασ?α των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας απ? τις εταιρε?ες της La Prairie που αναγρ?φονται στην παρακ?τω εν?τητα Υπε?θυνοι Επεξεργασ?ας και Επικοινων?α (Εν?τητα 7) («La Prairie», «εμε?ς», «εμ?ς»). Επ?σης, σας πληροφορε? για το π?ς μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση και να ενημερ?νετε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας και να κ?νετε ορισμ?νες επιλογ?ς σχετικ? με το π?ς χρησιμοποιο?νται τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας, συμπεριλαμβανομ?νου του δικαι?ματος εναντ?ωσης σε κ?ποια επεξεργασ?α (?πως για σκοπο?ς εξατομικευμ?νου μ?ρκετινγκ) που εκτελο?με ? εφ?σον στηριζ?μαστε στη συγκατ?θεσ? σας και του δικαι?ματος απ?συρσης αυτ?ς της συγκατ?θεσης. Περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με τις προτιμ?σεις και τα δικαι?ματ? σας παρατ?θενται στην Εν?τητα 5 και 6 παρακ?τω.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρο?σα Πολιτικ? καλ?πτει τις δραστηρι?τητες συλλογ?ς δεδομ?νων, συμπεριλαμβανομ?νων των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας που συλλ?γουμε μ?σω των διαφ?ρων καναλι?ν μας μ?σω διαδικτ?ου (?πως ιστ?τοποι, εφαρμογ?ς και μ?σα κοινωνικ?ς δικτ?ωσης) και εκτ?ς διαδικτ?ου (?πως σημε?α π?λησης, εξυπηρ?τηση πελατ?ν και εκδηλ?σεις). Εξηγε? επ?σης π?ς συλλ?γουμε πληροφορ?ες μ?σω της χρ?σης cookies και σχετικ?ν τεχνολογι?ν στους ιστοτ?πους και τις εφαρμογ?ς μας. Ορισμ?νες εν?τητες ενδ?χεται να μην ισχ?ουν για εσ?ς, αν?λογα με τον τρ?πο με τον οπο?ο μας παρ?χετε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας ? επικοινωνε?τε με την La Prairie. Λ?βετε υπ?ψη ?τι συνδυ?ζουμε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που συλλ?γουμε μ?σω εν?ς καναλιο? (π.χ. ιστοσελ?δα της La Prairie) με τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που συλλ?γουμε μ?σω ?λλου καναλιο? (π.χ. εκδ?λωση σε κατ?στημα της La Prairie) το οπο?ο μπορε? να περιλαμβ?νει το συνδυασμ? δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα που συλλ?χθηκαν αρχικ? απ? διαφορετικ?ς εταιρε?ες της La Prairie. Περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με αυτ?ς τις δραστηρι?τητες παρατ?θενται παρακ?τω.

Αν αλλ?ξουμε τον τρ?πο με τον οπο?ο χειριζ?μαστε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας, θα επικαιροποι?σουμε αυτ?ν την Πολιτικ? και θα σας ειδοποι?σουμε ? θα ζητ?σουμε τη συγκατ?θεσ? σας ?ταν και εφ?σον κρ?νεται σκ?πιμο, συν?θως παραθ?τοντας μια επικαιροποιημ?νη Πολιτικ? στους ιστ?τοπο?ς μας. Ε?ν προβο?με σε σημαντικ?ς αλλαγ?ς που ουσιαστικ? μεταβ?λλουν τις πρακτικ?ς μας για την προστασ?α δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα, ενδ?χεται να σας ειδοποι?σουμε και με ?λλους τρ?πους, ?πως με την αποστολ? email πριν απ? την ?ναρξη ισχ?ος των αλλαγ?ν. Διατηρο?με το δικα?ωμα να κ?νουμε αλλαγ?ς στις πρακτικ?ς μας και στην παρο?σα Πολιτικ? αν? π?σα στιγμ?. Καλε?στε να ελ?γχετε κατ? καιρο?ς τις Πλατφ?ρμες μας για τυχ?ν επικαιροποι?σεις ? αλλαγ?ς στην παρο?σα Πολιτικ?

Ενδ?χεται επ?σης να σας παρ?σχουμε πρ?σθετες πληροφορ?ες ?ταν συλλ?γουμε δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα ε?ν πιστε?ουμε ?τι θα ?ταν χρ?σιμο να δ?σουμε σχετικ?ς και ?γκαιρες πληροφορ?ες.

1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Λαμβ?νουμε δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα απ? εσ?ς ? σχετικ? με εσ?ς απ? δι?φορες πηγ?ς μ?σω διαδικτ?ου και εκτ?ς διαδικτ?ου, μεταξ? ?λλων ?ταν: (i) αλληλεπιδρ?τε με τους ιστ?τοπο?ς μας που αναγρ?φονται στο http://www.zurfo.com ? τους ιστ?τοπους/τις εφαρμογ?ς για κινητ? (συλλογικ? οι «Πλατφ?ρμες»), (ii) επικοινωνε?τε μαζ? μας στις σελ?δες μας των μ?σων κοινωνικ?ς δικτ?ωσης, στις υπηρεσ?ες συνομιλ?ας, στα φ?ρουμ ? στα ιστολ?για, (iii) επισκ?πτεστε μ?α απ? τις μπουτ?κ ? τα καταστ?ματ? μας, (iv) συμμετ?χετε στις εκδηλ?σεις και τις επιδε?ξεις μας, σε προνομιακ? προγρ?μματα ? ?λλα προγρ?μματα πελατ?ν, διαγωνισμο?ς, προωθητικ?ς εν?ργειες ? ?ρευνες, ? (v) συμμετ?χετε σε παροχ?ς συμβουλ?ν ομορφι?ς ? επικοινωνε?τε με τους συμβο?λους ομορφι?ς και την εξυπηρ?τηση πελατ?ν μας.

Τα προ??ντα μας πωλο?νται μ?σω διαφ?ρων εξουσιοδοτημ?νων λιανοπωλητ?ν. Εκτ?ς ε?ν δηλ?νεται διαφορετικ? κατ? το χρ?νο που παρ?χετε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας, οποιαδ?ποτε δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που συλλ?γουν οι συνεργ?τες μας στη λιανικ? π?ληση δεν παρ?χονται σε εμ?ς και η παρο?σα Πολιτικ? δεν ισχ?ει για τα εν λ?γω δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα.

Συλλ?γουμε τα ακ?λουθα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα:

Πληροφορ?ες που παρ?χετε (για παρ?δειγμα, ?ταν δημιουργε?τε ?ναν διαδικτυακ? λογαριασμ? σε εμ?ς, ?ταν εγγρ?φεστε στα προγρ?μματα πελατειακ?ς π?στης μας ? σε ?λλα προγρ?μματα πελατ?ν ? ?ταν παρ?χετε πληροφορ?ες σχετικ? με εσ?ς σε μ?α απ? τις μπουτ?κ ? τα καταστ?ματ? μας):

 • Στοιχε?α επικοινων?ας (?πως το ?νομα, ο αριθμ?ς τηλεφ?νου (οικ?ας και κινητο?), η διε?θυνση κατοικ?ας και η διε?θυνση email σας).
 • Ηλικ?α, ημερομην?α γ?ννησης, φ?λο, εθνικ?τητα, προτιμ?μενη γλ?σσα, ενδιαφ?ροντα και τρ?πος ζω?ς.
 • Τις πληροφορ?ες χρ?ωσης (συμπεριλαμβανομ?νης της διε?θυνσης παρ?δοσης και των λεπτομερει?ν πληρωμ?ς). Διατηρο?με το δικα?ωμα να ζητ?σουμε πρ?σθετες αποδε?ξεις ? στοιχε?α σχετικ? με τις πληροφορ?ες χρ?ωσης ?που, κατ? την ε?λογη γν?μη μας, ε?ναι απαρα?τητο. ?χετε υπ?ψη ?τι δεν διατηρο?με τα στοιχε?α της κ?ρτας πληρωμ?ς σας στο αρχε?ο (εκτ?ς ε?ν απαιτε?ται για την επιστροφ? χρημ?των). Χρησιμοποιο?με ?ναν τρ?το υπε?θυνο επεξεργασ?ας, την Wirecard AG, για την επεξεργασ?α των στοιχε?ων πληρωμ?ς.
 • Διαπιστευτ?ρια εγγραφ?ς στην ιστοσελ?δα (συμπεριλαμβανομ?νου του ον?ματος και του κωδικο? χρ?στη). Δημιουργ?ντας λογαριασμ?, μπορε?τε να αποθηκε?σετε με ασφ?λεια τις πληροφορ?ες της χρεωστικ?ς και πιστωτικ?ς σας κ?ρτας (τις οπο?ες κατ?χει ο τρ?τος π?ροχος υπηρεσι?ν μας), για ευκολ?τερη και ταχ?τερη πληρωμ? των αγορ?ν, να αποθηκε?σετε και να επεξεργαστε?τε τις διευθ?νσεις παρ?δοσης και τις πληροφορ?ες χρ?ωσης και να ελ?γξετε προηγο?μενες αγορ?ς, καθ?ς και το ιστορικ? παραγγελι?ν.
 • Διατυπωμ?νες προσωπικ?ς προτιμ?σεις (?πως, ρυθμ?σεις επικοινων?ας και γλ?σσας).
 • Επικοινων?α μαζ? μας (?πως για παρ?δειγμα το ιστορικ? συναλλαγ?ν σας ? πληροφορ?ες σχετικ? με τα φυσικ? χαρακτηριστικ? σας και τους προβληματισμο?ς σας σχετικ? με την περιπο?ηση της επιδερμ?δας που λαμβ?νετε μ?σω παροχ?ς συμβουλ?ν ομορφι?ς ? ?ρευνας ? ?ταν επισκ?πτεστε τις σελ?δες μας στα μ?σα κοινωνικ?ς δικτ?ωσης, τα ιστολ?για ? τα φ?ρουμ ? επικοινωνε?τε με την εξυπηρ?τηση πελατ?ν ? την υπηρεσ?α συνομιλ?ας μας), ?/και
 • Επικοινων?α και συνομιλ?α μεταξ? εμ?ς και εσ?ς.

Επιπλ?ον, πραγματοποιο?με κ?ποιες φορ?ς προωθητικ?ς εν?ργειες ? εκδηλ?σεις ?που μπορε?τε να μας αναφ?ρετε κ?ποιο ?τομο που γνωρ?ζετε και μπορε? να ενδιαφ?ρεται για τα προ??ντα και τις υπηρεσ?ες μας. Ε?ν αυτ? το ?τομο σας δ?σει την ?δει? του για να μας παρ?σχετε τα στοιχε?α του, τ?τε θα χρησιμοποι?σουμε τα δεδομ?να του μ?νο για το λ?γο αυτ? και ?χι για να του στε?λουμε ?λλες μη σχετικ?ς προσφορ?ς. Ενδ?χεται επ?σης να αναφ?ρουμε ?τι εσε?ς δ?σατε τη σ?σταση στο μ?νυμα που του στ?λνουμε.

Δεν συλλ?γουμε εν γν?σει μας πληροφορ?ες για ανηλ?κους.

Πληροφορ?ες που συλλ?γονται αυτ?ματα απ? τη χρ?ση που κ?νετε στις Πλατφ?ρμες μας, τις σελ?δες μας στα μ?σα κοινωνικ?ς δικτ?ωσης ? την αλληλεπ?δραση με τις διαδικτυακ?ς διαφημ?σεις μας.

Συλλ?γουμε αυτ?ματα τις ακ?λουθες πληροφορ?ες σχετικ? με εσ?ς:

 • τεχνικ?ς πληροφορ?ες, συμπεριλαμβανομ?νης της διε?θυνσης IP της συσκευ?ς σας, του τ?που και της ?κδοσης του προγρ?μματος περι?γησης, της ρ?θμισης της χρονικ?ς ζ?νης, των τ?πων και των εκδ?σεων πρ?σθετης επ?κτασης προγρ?μματος περι?γησης, του λειτουργικο? συστ?ματος, των αποκλειστικ?ν αναγνωριστικ?ν συσκευ?ς και των αναγνωριστικ?ν διαφ?μισης, και
 • πληροφορ?ες σχετικ? με την επ?σκεψ? σας, συμπεριλαμβανομ?νης της συνδεσμοδιαδρομ?ς URL σε αυτ?ν, μ?σω και απ? την Πλατφ?ρμα μας (συμπεριλαμβανομ?νης ?ρας και ημερομην?ας), προ??ντα που ε?δατε ? αναζητ?σατε, το περιεχ?μενο (και τυχ?ν διαφημ?σεις) που προβ?λλετε ? με το οπο?ο αλληλεπιδρ?τε, χρ?νους απ?κρισης σελ?δας, σφ?λματα λ?ψεων, δι?ρκεια επισκ?ψεων σε ορισμ?νες σελ?δες, πληροφορ?ες αλληλεπ?δρασης σελ?δας (?πως κ?λιση, πατ?ματα και περιφορ? ποντικιο?), καθ?ς και μεθ?δους που χρησιμοποι?θηκαν για απομ?κρυνση απ? την σελ?δα.

Ορισμ?νες απ? αυτ?ς τις πληροφορ?ες συλλ?γονται με τη χρ?ση cookies και σχετικ?ν τεχνολογι?ν. Για να μ?θετε περισσ?τερα, ανατρ?ξτε στην Εν?τητα 3 «Cookies και σχετικ?ς τεχνολογ?ες».

Πληροφορ?ες που συλλ?γονται απ? τρ?τες πηγ?ς

Απ? καιρ? σε καιρ? (?που επιτρ?πεται απ? την ισχ?ουσα νομοθεσ?α), συλλ?γουμε πληροφορ?ες ?πως τις προτιμ?σεις σας, τα ενδιαφ?ροντ? σας και ?λλα δημογραφικ? στοιχε?α απ? αξι?πιστες τρ?τες πηγ?ς, οι οπο?ες ε?ναι ε?τε δημ?σια ε?τε εμπορικ? διαθ?σιμες (π.χ. επιχειρησιακο?ς συνεργ?τες και συνεργ?τες λιανικ?ς π?λησης, υπηρεσ?ες πληρωμ?ν και παρ?δοσης, δ?κτυα μ?σων κοινωνικ?ς δικτ?ωσης, διαφημιστικ? δ?κτυα, παρ?χους αναλ?σεων και παρ?χους αναζ?τησης πληροφορι?ν) που θα χρησιμοποιηθο?ν για τους σκοπο?ς που περιγρ?φονται στην παρο?σα Πολιτικ?.

Λαμβ?νουμε επ?σης τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που παρ?χετε σε εξουσιοδοτημ?νους διανομε?ς των προ??ντων και των υπηρεσι?ν μας, τα οπο?α θα χρησιμοποιηθο?ν για τους σκοπο?ς που περιγρ?φονται στην παρο?σα Πολιτικ?.

?ταν πληρ?νετε για τα προ??ντα σας (ε?τε στο κατ?στημα ε?τε στο διαδ?κτυο), λαμβ?νουμε πληροφορ?ες απ? τον π?ροχο υπηρεσι?ν επεξεργασ?ας πληρωμ?ν μας (Wirecard AG), ο οπο?ος θα διεξ?γει ελ?γχους π?στωσης και καταπολ?μησης της απ?της σε εσ?ς και στον τρ?πο πληρωμ?ς που παρ?χετε με σκοπ? την επαλ?θευση της ταυτ?τητ?ς σας, την επικ?ρωση της πιστωτικ?ς ? χρεωστικ?ς κ?ρτας σας, την εξασφ?λιση αρχικ?ς ?γκρισης πιστωτικ?ς ? χρεωστικ?ς κ?ρτας ?/και την ?γκριση μεμονωμ?νων αγορ?ν.

Προκειμ?νου να διασφαλ?σουμε την ακρ?βεια των δεδομ?νων και να σας προσφ?ρουμε μια καλ?τερη εμπειρ?α πελ?τη, συνδ?ουμε ? συνδυ?ζουμε τις πληροφορ?ες που συλλ?γουμε απ? τις δι?φορες πηγ?ς και τα καν?λια που περιγρ?φονται παραπ?νω για την παροχ? εξατομικευμ?νων υπηρεσι?ν, περιεχομ?νου, στοχευμ?νων ανακοιν?σεων και διαφημ?σεων. (π.χ. συνδυ?ζουμε δεδομ?να σχετικ? με τις ηλεκτρονικ?ς αγορ?ς σας με πληροφορ?ες που συλλ?γονται απ? τις μπουτ?κ και τα καταστ?ματ? μας, ?πως λεπτομ?ρειες απ? παροχ? συμβουλ?ν ομορφι?ς, ?στε να σας παρ?χουμε εξατομικευμ?νες προσφορ?ς και προτ?σεις περιπο?ησης της επιδερμ?δας σ?μφωνα με τις προτιμ?σεις επικοινων?ας σας). Αυτ? περιλαμβ?νει το συνδυασμ? των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα που συλλ?γονται απ? δι?φορες εταιρε?ες της La Prairie.

Δεν χρει?ζεται να παρ?χετε δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα για να αποκτ?σετε πρ?σβαση στις Πλατφ?ρμες, αλλ? ορισμ?νες λειτουργ?ες (?πως η ικαν?τητα αγορ?ς προ??ντων μ?σω του ιστ?τοπου) δεν θα ε?ναι διαθ?σιμες σε εσ?ς. Εντο?τοις, μπορε?τε να επιλ?ξετε αν θα λαμβ?νετε ? ?χι διαφημιστικ?ς ανακοιν?σεις απ? εμ?ς και θα σας στ?λνουμε τ?τοιες ανακοιν?σεις μ?νο εφ?σον ?χουμε τη σχετικ? συγκατ?θεσ? σας. Για περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με τις προτιμ?σεις σας στο π?ς χρησιμοποιο?με τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας, δε?τε την Εν?τητα 5 παρακ?τω.

Δεν πρ?πει να παρ?χετε πληροφορ?ες για καν?ναν ?λλον, εκτ?ς αν σας ?χει δοθε? ?δεια απ? εκε?νον για να το κ?νετε.

2. ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ;

Επεξεργαζ?μαστε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας για τους λ?γους που παρατ?θενται παρακ?τω:

 • Για την εκπλ?ρωση μ?ας σ?μβασης ? για τη λ?ψη μ?τρων που σχετ?ζονται με μ?α σ?μβαση: αυτ? ισχ?ει ?ταν κ?νετε μ?α αγορ? απ? εμ?ς: Αυτ? περιλαμβ?νει:
  • τη δημιουργ?α και διαχε?ριση του διαδικτυακο? λογαριασμο? σας στην Πλατφ?ρμα μας,
  • την εκτ?λεση παραγγελι?ν και την επεξεργασ?α των συναλλαγ?ν σας (συμπεριλαμβανομ?νης της επεξεργασ?ας των στοιχε?ων πληρωμ?ς σας, των ελ?γχων πιστωτικ?ν καρτ?ν και των δραστηριοτ?των πρ?ληψης απ?της). Οι ?λεγχοι αυτο? μπορε? να απαιτο?νται, μεταξ? ?λλων, για την επαλ?θευση της ταυτ?τητ?ς σας, την επικ?ρωση της πιστωτικ?ς ? της χρεωστικ?ς σας κ?ρτας, τη λ?ψη αρχικ?ς ?γκρισης πιστωτικ?ς ? χρεωστικ?ς κ?ρτας ?/και την ?γκριση μεμονωμ?νων αγορ?ν, και
  • την αποστολ? ανακοιν?σεων για σκοπο?ς εξυπηρ?τησης και την απ?ντηση στα ερωτ?ματ? σας,
 • ?που αυτ? ε?ναι απαρα?τητο για τους σκοπο?ς που εξυπηρετο?ν τα δικ? μας ν?μιμα συμφ?ροντα ? τρ?των. Αυτ? τα συμφ?ροντα ε?ναι:
  • να επιτραπε? η συμμετοχ? σας στις διαδραστικ?ς λειτουργ?ες του ιστ?τοπου,
  • να ζητηθε? η γν?μη σας ? να λ?βετε μ?ρος σε ?ρευνα αγορ?ς,
  • να σας παρασχεθο?ν εξατομικευμ?νες υπηρεσ?ες, περιεχ?μενο, στοχευμ?νες ανακοιν?σεις και διαφημ?σεις, τ?σο στις Πλατφ?ρμες μας ?σο και σε ?λλους επιλεγμ?νους ιστ?τοπους συνεργατ?ν, προγρ?μματα πελατειακ?ς π?στης και ?λλα προγρ?μματα πελατ?ν. Αυτ? μπορο?με να το κ?νουμε συνδ?οντας ? συνδυ?ζοντας τις πληροφορ?ες που συλλ?γουμε απ? τις δι?φορες πηγ?ς και τα καν?λια που περιγρ?φηκαν παραπ?νω ? δημιουργ?ντας τμ?ματα με β?ση δι?φορους παρ?γοντες ?πως η ηλικ?α και το φ?λο σας ? τα συναχθ?ντα ενδιαφ?ροντ? σας. Συνεργαζ?μαστε με παρ?χους πλατφ?ρμας διαχε?ρισης δεδομ?νων για την παροχ? υποστ?ριξης σε αυτ? τη διαδικασ?α. Ορισμ?νες απ? αυτ?ς τις δραστηρι?τητες μπορε? να περιλαμβ?νουν τη χρ?ση cookies και ?λλων συναφ?ν τεχνολογι?ν (Βλ?πε Εν?τητα 3 για περισσ?τερες πληροφορ?ες),
  • να παρακολουθο?με το λογαριασμ? σας για την πρ?ληψη, διερε?νηση ?/και αναφορ? απ?της, τρομοκρατ?ας, ψευδ?ν δηλ?σεων, συμβ?ντων ασφ?λειας ? εγκλημ?των σ?μφωνα με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α,
  • να εξετ?ζουμε τυχ?ν παρ?πονα που ?χουν παραληφθε? απ? εσ?ς ? απ? ?λλους σχετικ? με τις Πλατφ?ρμες μας ? τα προ??ντα και τις υπηρεσ?ες μας, και
  • να παρακολουθο?με τη χρ?ση των Πλατφορμ?ν μας και να χρησιμοποιο?με τις πληροφορ?ες σας για να μας βοηθ?σουν να παρακολουθο?με, να βελτι?νουμε και να προστατε?ουμε τα προ??ντα, το περιεχ?μενο, τις υπηρεσ?ες και τις Πλατφ?ρμες μας, τ?σο μ?σω διαδικτ?ου ?σο και εκτ?ς διαδικτ?ου, και τις εμπειρ?ες σας μαζ? μας, μεταξ? ?λλων μ?σω ?ρευνας και δημογραφικ?ν μελετ?ν, αν?λυσης και καθαρισμο? δεδομ?νων και μ?τρησης της αποτελεσματικ?τητας των διαφημιστικ?ν μας εκστρατει?ν,
  • να χρησιμοποιο?με δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σε σχ?ση με νομικ?ς αξι?σεις, συμμ?ρφωση, ρυθμιστικο?ς και ερευνητικο?ς σκοπο?ς, ?πως απαιτε?ται (συμπεριλαμβανομ?νης της γνωστοπο?ησης τ?τοιων δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σε σχ?ση με νομικ?ς διαδικασ?ες ? διαφορ?ς) ? να επιβ?λουμε ? να εφαρμ?σουμε τους ?ρους Χρ?σης μας ? τυχ?ν ?λλες συμφων?ες, ? να προστατε?ουμε τα δικαι?ματα, τα περιουσιακ? στοιχε?α ? την ασφ?λεια της La Prairie, των πελατ?ν μας, ? ?λλων,
  • για σκοπο?ς εσωτερικ?ς εταιρικ?ς πληροφ?ρησης.
 • Σε περ?πτωση που μας δ?νετε τη συγκατ?θεσ? σας:
  • εφ?σον μας ζητ?τε να σας ενημερ?σουμε για τα προ??ντα, τις υπηρεσ?ες, τις προωθητικ?ς εν?ργειες και τις εκδηλ?σεις μας μ?σω τηλεφ?νου, ταχυδρομε?ου, SMS, email ? ηλεκτρονικ? ? μ?σω των εφαρμογ?ν μας ? να σας αποστε?λουμε δε?γματα, δ?ρα και ανταμοιβ?ς σ?μφωνα με τις προτιμ?σεις επικοινων?ας σας και στο βαθμ? που επιτρ?πεται απ? τους ισχ?οντες ν?μους. Αυτ? περιλαμβ?νει την επικοινων?α μαζ? σας απ? οποιαδ?ποτε απ? τις εταιρε?ες του ομ?λου μας για αυτο?ς τους σκοπο?ς (δε?τε στην Εν?τητα 5 παρακ?τω π?ς μπορε?τε να ελ?γξετε αυτ?ς τις ενημερ?σεις),
  • εφ?σον μας δ?νετε τη συγκατ?θεσ? σας για την τοποθ?τηση cookies και σχετικ?ν τεχνολογι?ν σ?μφωνα με την Εν?τητα 3 παρακ?τω,
  • σε ?λλες περιπτ?σεις ?που ζητ?με τη συγκατ?θεσ? σας, για το σκοπ? για τον οπο?ο εξηγο?με εκε?νη τη στιγμ?.
 • Για σκοπο?ς που απαιτο?νται απ? τη νομοθεσ?α
  • Σε απ?ντηση αιτημ?των κρατικ?ν αρχ?ν ? αρχ?ν επιβολ?ς του ν?μου που διεξ?γουν ?ρευνα.

Γνωστοπο?ηση των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας

Εκτ?ς απ? τις εταιρε?ες της La Prairie που αναφ?ρονται στην παρακ?τω εν?τητα Υπε?θυνοι επεξεργασ?ας & Επικοινων?α, μπορε? να μοιραστο?με τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας (?που επιτρ?πεται σ?μφωνα με τους ισχ?οντες ν?μους περ? προστασ?ας δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα) με:

 • ?λλες εταιρε?ες στον ?μιλ? μας για τους σκοπο?ς που περιγρ?φονται παραπ?νω. Πλ?ρης κατ?λογος των εταιρει?ν του ομ?λου μας παρατ?θεται εδ?
 • εξουσιοδοτημ?νοι μεταπωλητ?ς για τους σκοπο?ς που περιγρ?φονται παραπ?νω,
 • τρ?πεζες και ο π?ροχος υπηρεσι?ν πληρωμ?ς μας (Wirecard AG) για το σκοπ? της επεξεργασ?ας συναλλαγ?ν,
 • τρ?τους, εφ?σον ?χουμε τη σχετικ? ?δει? σας (π.χ. παρ?χους κοινωνικ?ν δικτ?ων, υπηρεσ?α επιστασ?ας ? συνεργ?τες λιανικ?ς π?λησης). Τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας υπ?κεινται στις πολιτικ?ς προστασ?ας δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα αυτ?ν των τρ?των μερ?ν, ?ταν τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας κοινοποιο?νται σε αυτο?ς.
 • μελλοντικο?ς ? τελικο?ς αγοραστ?ς της επιχε?ρησ?ς μας (αν εμε?ς ? σχεδ?ν ?λα τα περιουσιακ? μας στοιχε?α εξαγοραστο?με ? συγχωνευθο?με με τρ?το, συμπεριλαμβανομ?νης της πτ?χευσης),
 • οποιαδ?ποτε αρχ? επιβολ?ς του ν?μου, δικαστ?ριο, ρυθμιστικ? αρχ?, κρατικ? αρχ? ? ?λλον τρ?το, εφ?σον κατ? την ε?λογη γν?μη μας αυτ? ε?ναι απαρα?τητο για τη συμμ?ρφωση με νομικ?ς ? ρυθμιστικ?ς υποχρε?σεις ? ?λλως για την επιβολ? ? την εφαρμογ? των ?ρων Χρ?σης μας ? ?λλων συμφωνι?ν, ? για να προστατε?σουμε τα δικαι?ματα, την ιδιοκτησ?α ? την ασφ?λεια της La Prairie, των πελατ?ν μας ? ?λλων. Αυτ? περιλαμβ?νει την ανταλλαγ? πληροφορι?ν με ?λλες εταιρε?ες και οργανισμο?ς για την προστασ?α απ? απ?τη και την ελαχιστοπο?ηση πιστωτικο? κινδ?νου, ?
 • τρ?τους παρ?χους υπηρεσι?ν μας (καθ?ς και οι εταιρε?ες του ομ?λου) που παρ?χουν υπηρεσ?ες για λογαριασμ? μας β?σει των οδηγι?ν μας. Δεν εξουσιοδοτο?με τα εν λ?γω μ?ρη να χρησιμοποιο?ν ? να γνωστοποιο?ν τις πληροφορ?ες εκτ?ς ε?ν ε?ναι απαρα?τητο για την παροχ? υπηρεσι?ν για λογαριασμ? μας ? για τη συμμ?ρφωση με τις νομικ?ς απαιτ?σεις. Παραδε?γματα αυτ?ν των μερ?ν περιλαμβ?νουν εταιρε?ες που εκτελο?ν παραγγελ?ες και διαχειρ?ζονται επιστροφ?ς χρημ?των, και παρ?χουν υπηρεσ?ες φιλοξεν?ας και υποστ?ριξης δεδομ?νων, εξατομ?κευσης περιεχομ?νου, διαφ?μισης και μ?ρκετινγκ (συμπεριλαμβανομ?νης της ψηφιακ?ς και εξατομικευμ?νης διαφ?μισης) και καθαρισμ?, διαχε?ριση, τμηματοπο?ηση και αν?λυση δεδομ?νων.

Μοιραζ?μαστε επ?σης πληροφορ?ες με τρ?τους, συμπεριλαμβανομ?νων των ετα?ρων στα μ?σα κοινωνικ?ς δικτ?ωσης και τις μηχαν?ς αναζ?τησης:

Συγκεντρ?νουμε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας με τις πληροφορ?ες ?λλων πελατ?ν, δημιουργ?ντας ?να σ?νολο πληροφορι?ν σχετικ? με τη χρ?ση των Πλατφορμ?ν μας, την αγορ? των προ??ντων μας και ?λλες γενικ?ς, ομαδοποιημ?νες πληροφορ?ες σχετικ? με τους πελ?τες μας. Παρ?λο που αυτ? το σ?νολο δεδομ?νων ε?ναι συγκεντρωτικ? και αν?νυμο, δηλαδ? δεν μπορε? να προσδιορ?σει ?μεσα την ταυτ?τητ? σας, παρ?χει πολ?τιμες πληροφορ?ες σχετικ? με τη χρ?ση των Πλατφορμ?ν μας και θα το μοιραζ?μαστε με επιλεγμ?νους τρ?τους. Αυτ? τα μ?ρη περιλαμβ?νουν εταιρε?ες του ομ?λου.

Διαβιβ?ζουμε επ?σης πληροφορ?ες σχετικ? με εσ?ς σε παρ?χους τεχνολογ?ας διαφ?μισης και στους ετα?ρους μας στα μ?σα κοινωνικ?ς δικτ?ωσης και τις μηχαν?ς αναζ?τησης (συμπεριλαμβανομ?νων των Facebook, Google και Twitter) ?στε να αναγνωρ?ζουν τις συσκευ?ς σας και να παρ?χουν περιεχ?μενο και διαφημ?σεις με β?ση τα ενδιαφ?ροντα. Οι πληροφορ?ες μπορε? να περιλαμβ?νουν το ?νομ? σας, την ταχυδρομικ? διε?θυνση, το email, το αναγνωριστικ? συσκευ?ς ? ?λλο αναγνωριστικ? σε κρυπτογραφημ?νη μορφ?. Οι π?ροχοι συχν? επεξεργ?ζονται τις πληροφορ?ες σε κατακερματισμ?νη ? αποχαρακτηρισμ?νη μορφ?. Αυτο? οι π?ροχοι μπορο?ν να συλλ?ξουν πρ?σθετες πληροφορ?ες απ? εσ?ς, ?πως τη διε?θυνση IP και πληροφορ?ες σχετικ? με το πρ?γραμμα περι?γησης ? το λειτουργικ? σας σ?στημα, να συνδυ?σουν πληροφορ?ες σχετικ? με εσ?ς με πληροφορ?ες απ? ?λλες εταιρε?ες σε συνεταιρισμο?ς ανταλλαγ?ς δεδομ?νων στους οπο?ους συμμετ?χουμε, και μπορε? να τοποθετ?σουν ? να αναγνωρ?σουν το δικ? τους μοναδικ? cookie στο πρ?γραμμα περι?γησ?ς σας. Οι τρ?τοι που δημιουργο?ν αυτ? τα cookies ?χουν τις δικ?ς τους πολιτικ?ς προστασ?ας δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα και δεν ?χουμε πρ?σβαση για να διαβ?σουμε ? να γρ?ψουμε αυτ? τα cookies.

Διαβιβ?σεις Δεδομ?νων

Ε?ν ?χετε την ?δρα σας στη Ρωσικ? Ομοσπονδ?α, τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που παρ?χετε μ?σω των Πλατφορμ?ν μας ενδ?χεται να αποθηκε?ονται σε διακομιστ?ς στις ΗΠΑ.

Αν ?χετε την ?δρα σας στον Ευρωπα?κ? Οικονομικ? Χ?ρο (ΕΟΧ) και στην Ελβετ?α, τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που παρ?χετε μ?σω των Πλατφορμ?ν μας αποθηκε?ονται σε διακομιστ?ς στις ΗΠΑ και υποστηρ?ζονται απ? τις ΗΠΑ. Επ?σης, διαβιβ?ζουμε δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σχετικ? με εσ?ς (ε?τε συλλ?γονται μ?σω διαδικτ?ου ε?τε εκτ?ς διαδικτ?ου) στις εταιρε?ες του ομ?λου μας και σε ?λλους παρ?χους υπηρεσι?ν που εκτελο?ν καθ?κοντα για λογαριασμ? μας, οι οπο?οι ε?ναι εγκατεστημ?νοι σε ?λο τον κ?σμο, συμπεριλαμβανομ?νων χωρ?ν εκτ?ς του Ευρωπα?κο? Οικονομικο? Χ?ρου (ΕΟΧ) και της Ελβετ?ας, και οι πληροφορ?ες αυτ?ς μπορε? να αποθηκε?ονται και να υποβ?λλονται σε επεξεργασ?α σε εκε?νες τις χ?ρες που ενδ?χεται να ?χουν διαφορετικ? πρ?τυπα προστασ?ας δεδομ?νων απ? αυτ? που ισχ?ουν στη χ?ρα διαμον?ς σας. Για να δε?τε τον κατ?λογο των χωρ?ν λειτουργ?ας μας, μεταβε?τε στοwww.zurfo.com.

Για Ευρωπα?ους και Ελβετο?ς πολ?τες, σε περ?πτωση που τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας διαβιβ?ζονται εκτ?ς του ΕΟΧ και της Ελβετ?ας, και ?ταν πρ?κειται για εταιρε?α του ομ?λου ? π?ροχο υπηρεσι?ν σε μια χ?ρα που δεν υπ?κειται σε απ?φαση επ?ρκειας απ? την Ευρωπα?κ? Επιτροπ?, θα λαμβ?νουμε μ?τρα προκειμ?νου να διασφαλ?σουμε ?τι οι πληροφορ?ες σας προστατε?ονται επαρκ?ς απ? εγκεκριμ?νες τυποποιημ?νες συμβατικ?ς ρ?τρες ε?τε της Ευρωπα?κ?ς Επιτροπ?ς ε?τε της Ελβετ?ας, απ? κατ?λληλη πιστοπο?ηση Ασπ?δας Προστασ?ας Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα ? μ?σω Δεσμευτικ?ν Εταιρικ?ν Καν?νων. Μπορε?τε να λ?βετε αντ?γραφο του σχετικο? μηχανισμο? για ?λεγχο κατ?πιν αιτ?ματος, χρησιμοποι?ντας τα στοιχε?α επικοινων?ας που παρ?χονται στην Εν?τητα 7. Στο βαθμ? που οι παραπ?νω μηχανισμο? δεν ?χουν τεθε? σε ισχ?, τ?τε συναινε?τε σε αυτ?ς τις διαβιβ?σεις δεδομ?νων παρ?χοντας τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας και αλληλεπιδρ?ντας με τις Πλατφ?ρμες μας.

Διατ?ρηση Δεδομ?νων

Τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας διατηρο?νται για ορισμ?νο χρονικ? δι?στημα β?σει των ακ?λουθων κριτηρ?ων: (i) ?σο ε?ναι απαρα?τητο για την εκπλ?ρωση των σκοπ?ν που περιγρ?φονται στην παρο?σα Πολιτικ?, (ii) τυχ?ν ισχ?ουσες νομικ?ς απαιτ?σεις, ? (iii) οποιοδ?ποτε α?τημα διαγραφ?ς απ? εσ?ς σε εφαρμοστ?ες καταστ?σεις. Τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που χρησιμοποιο?νται για την παροχ? σε εσ?ς εξατομικευμ?νων ανακοιν?σεων και υπηρεσι?ν θα διατηρο?νται για μια δι?ρκεια που επιτρ?πεται απ? τους ισχ?οντες ν?μους. Για περισσ?τερες πληροφορ?ες, επικοινων?στε μαζ? μας χρησιμοποι?ντας τα στοιχε?α στην Εν?τητα 7.

3. COOKIES ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Χρησιμοποιο?με και επιτρ?πουμε σε τρ?τους παρ?χους υπηρεσι?ν να χρησιμοποιο?ν cookies, κωδικο?ς ιχνηλασ?ας και ?λλες παρ?μοιες τεχνολογ?ες στις Πλατφ?ρμες μας, τις σελ?δες των μ?σων κοινωνικ?ς δικτ?ωσης και την επικοινων?α. Αυτ? γ?νεται προκειμ?νου να κατανο?σουμε τη χρ?ση που κ?νετε στις υπηρεσ?ες μας, να βελτι?σουμε την εμπειρ?α του χρ?στη και να ενεργοποι?σουμε εξατομικευμ?νες λειτουργ?ες και περιεχ?μενο, να βελτιστοποι?σουμε τη διαφ?μιση και το μ?ρκετινγκ και να δ?σουμε τη δυνατ?τητα σε τρ?τες διαφημιστικ?ς εταιρε?ες να μας βοηθ?σουν στην προβολ? διαφημ?σεων που αφορο?ν συγκεκριμ?να τα ενδιαφ?ροντ? σας στο Διαδ?κτυο.

Τι ε?ναι τα cookies;

Τα cookies ε?ναι μικρ? αρχε?α κειμ?νου που στ?λνουν οι ιστ?τοποι στον υπολογιστ? σας, την κινητ? συσκευ? ? ?λλη συσκευ? συνδεδεμ?νη στο Διαδ?κτυο, για να αναγνωρ?ζουν αποκλειστικ? το πρ?γραμμα περι?γησ?ς σας ? να αποθηκε?ουν πληροφορ?ες ? ρυθμ?σεις στο πρ?γραμμα περι?γησ?ς σας.

Τα cookies μας και τι κ?νουν:

Τα cookies που χρησιμοποιο?με μπορο?ν να κατηγοριοποιηθο?ν ως εξ?ς:

 • Αυστηρ?ς απαρα?τητα cookies

Αυτ? τα cookies ε?ναι απαρα?τητα για τη χρ?ση του ιστ?τοπου και των λειτουργι?ν του, ?πως η αποθ?κευση των επιλεγμ?νων προ??ντων σας στην τσ?ντα αγορ?ν σας εν? συνεχ?ζετε να ψων?ζετε ?/και να πλοηγε?τε σε διαφορετικ?ς σελ?δες του ιστ?τοπου και να ?χετε πρ?σβαση σε ασφαλε?ς περιοχ?ς του ιστ?τοπου. Οφε?λουμε να χρησιμοποιο?με τα συγκεκριμ?να cookies για να επιτρ?ψουμε στον ιστ?τοπο να λειτουργε? ?πως πρ?πει, ε?τε συμφωνε?τε με τη χρ?ση αυτ?ν των cookies ε?τε ?χι.

 • Αναλυτικ? cookies/Cookies απ?δοσης

Αυτ? τα cookies συλλ?γουν πληροφορ?ες σχετικ? με τον τρ?πο που χρησιμοποιε?τε τον ιστ?τοπο και τις υπηρεσ?ες μας, προκειμ?νου να βελτι?σουμε την απ?δοσ? σας και να τα αναπτ?ξουμε σ?μφωνα με τις προτιμ?σεις των πελατ?ν και των επισκεπτ?ν μας. Για παρ?δειγμα, τα cookies και οι κωδικο? ιχνηλασ?ας ενδ?χεται να χρησιμοποιηθο?ν για:

-να δοκιμ?σουμε διαφορετικ? σχ?δια και να βεβαιωθο?με ?τι διατηρο?με μια σταθερ? εμφ?νιση και α?σθηση σε ?λους τους ιστ?τοπο?ς μας,

-να παρακολουθο?με και να παρ?χουμε αν?λυση τ?σεων σχετικ? με το π?ς αλληλεπιδρ?τε με τους ιστ?τοπους και τις ανακοιν?σεις μας.

- να παρακολουθο?με τα σφ?λματα και να μετρ?με την αποτελεσματικ?τητα των προωθητικ?ν εκστρατει?ν μας.

Τα δεδομ?να συλλ?γονται γενικ? για την παροχ? τ?σεων και προτ?πων χρ?σης για επιχειρηματικ? αν?λυση, βελτ?ωση ιστ?τοπου/πλατφ?ρμας και μ?τρηση απ?δοσης. Τα cookies μας ? η αν?λυση που προκ?πτει μπορο?ν να κοινοποιηθο?ν στους επιχειρησιακο?ς συνεργ?τες μας. Το ε?δος των πληροφορι?ν που συλλ?γουμε περιλαμβ?νει τον αριθμ? των επισκεπτ?ν στους ιστ?τοπο?ς μας, τον αριθμ? των πελατ?ν που συνδ?ονται, το π?τε επισκ?φτηκαν, για π?σο δι?στημα και ποιες περιοχ?ς των ιστ?τοπων και των υπηρεσι?ν μας, αλλ? γενικ? δεν χρησιμοποιο?νται για να προσδιορ?σουν την ταυτ?τητ? σας. Ενδ?χεται επ?σης να λαμβ?νουμε συναφε?ς πληροφορ?ες σχετικ? με τους επισκ?πτες στους ιστ?τοπους των συνεργατ?ν μας. Χρησιμοποιο?με το Google Analytics, που διαχειρ?ζεται η Google Inc για αυτ? το σκοπ?. Για να εξαιρεθε?τε απ? την παρακολο?θηση απ? το Google Analytics, επισκεφθε?τε το https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Cookies λειτουργικ?τητας

Αυτ? τα cookies επιτρ?πουν στον ιστ?τοπο να σας θυμ?ται, ?τσι ?στε να σας παρ?χει ενισχυμ?να προσαρμοσμ?να χαρακτηριστικ? (π.χ. γλωσσικ?ς προτιμ?σεις). Αυτ? τα cookies μπορο?ν επ?σης να χρησιμοποιηθο?ν για να θυμο?νται τις αλλαγ?ς που ?χετε κ?νει στο μ?γεθος κειμ?νου, τις γραμματοσειρ?ς και ?λλα μ?ρη των σελ?δων του ιστ?τοπου που μπορε?τε να προσαρμ?σετε. Οι πληροφορ?ες που συλλ?γουν αυτ? τα cookies μπορε? να ε?ναι αν?νυμες και δεν μπορο?ν να παρακολουθ?σουν τη δραστηρι?τητα περι?γησ?ς σας σε ?λλους ιστ?τοπους.

 • Cookies μ?σων κοινωνικ?ς δικτ?ωσης

Αυτ? τα cookies χρησιμοποιο?νται ?ταν μοιρ?ζεστε πληροφορ?ες χρησιμοποι?ντας την επιλογ? κοινοπο?ησης εν?ς εξ αυτ?ν ? την επιλογ? «Μου αρ?σει» στον ιστ?τοπο ? ερχ?μενοι σε επαφ? μαζ? μας σε μια ιστοσελ?δα κοινωνικ?ς δικτ?ωσης ? μ?σω αυτ?ς, ?πως το Facebook, το οπο?ο μπορε? να συνδ?σει την χρ?ση σας στις Πλατφ?ρμες μας για να κατευθ?νει/διαφημ?σει δραστηρι?τητες. Δεν μπορο?με να ελ?γξουμε τον τρ?πο με τον οπο?ο τα συγκεκριμ?να κοινωνικ? δ?κτυα χρησιμοποιο?ν τα cookies. Οι αλληλεπιδρ?σεις με αυτ?ς τις λειτουργ?ες δι?πονται απ? την πολιτικ? προστασ?ας δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα της εταιρε?ας που την παρ?χει.

 • Cookies στ?χευσης/διαφ?μισης

Αυτ? τα cookies χρησιμοποιο?νται για την προβολ? διαφημ?σεων που σχετ?ζονται περισσ?τερο με εσ?ς και τα ενδιαφ?ροντ? σας, τ?σο στους ιστ?τοπο?ς μας, τους ιστ?τοπους των εταιρει?ν του ομ?λου μας ?σο και στους ιστ?τοπους συνεργατ?ν μας. Κ?νουμε στοχευμ?νη διαφ?μιση στην υπ?ρχουσα πελατειακ? μας β?ση και στοχε?ουμε επ?σης σε ?λλα ?τομα που νομ?ζουμε ?τι θα ενδιαφ?ρονται για τα προ??ντα και τις υπηρεσ?ες μας. Χρησιμοποιο?νται επ?σης για τον περιορισμ? του αριθμο? των φορ?ν που βλ?πετε μια διαφ?μιση καθ?ς και για τη μ?τρηση της αποτελεσματικ?τητας των διαφημιστικ?ν εκστρατει?ν. Μας επιτρ?πουν να κατανο?σουμε και να αξιολογ?σουμε τα κλικ στις διαφημ?σεις μας ?στε να βελτι?σουμε τις υπηρεσ?ες που λαμβ?νετε. Τοποθετο?νται συν?θως απ? διαφημιστικ? δ?κτυα με την ?δει? μας. Θυμο?νται ?τι ?χετε επισκεφθε? ?ναν ιστ?τοπο και αυτ?ς οι πληροφορ?ες κοινοποιο?νται σε ?λλους οργανισμο?ς, ?πως διαφημιστ?ς. Οι διαφημιστ?ς και ?λλοι τρ?τοι (συμπεριλαμβανομ?νων των διαφημιστικ?ν δικτ?ων, των εταιρει?ν προβολ?ς διαφημ?σεων και ?λλων παρ?χων υπηρεσι?ν που ενδ?χεται να χρησιμοποιο?ν) μπορε? να υποθ?σουν ?τι οι χρ?στες που αλληλεπιδρο?ν ? κ?νουν κλικ σε μ?α εξατομικευμ?νη διαφ?μιση ? περιεχ?μενο αποτελο?ν μ?ρος της ομ?δας στην οπο?α στοχε?ει η διαφ?μιση ? το περιεχ?μενο.

Για να εξαιρεθε?τε απ? τα cookies που αφορο?ν στοχευμ?νη διαφ?μιση, μπορε?τε να επισκεφθε?τε το www.youronlinechoices.eu. Ωστ?σο, με αυτ? τον τρ?πο δεν θα εξαιρεθε?τε εντελ?ς απ? την προβολ? διαφημ?σεων - η εξα?ρεση απλ? σημα?νει ?τι οι διαφημ?σεις δεν θα στοχε?ουν σε εσ?ς. Λ?βετε υπ?ψη ?τι υπ?ρχουν πολλ? ?λλα δ?κτυα που παρατ?θενται σε αυτ? τον ιστ?τοπο απ? αυτ? που χρησιμοποιο?με στον ιστ?τοπ? μας.

Χρησιμοποιο?με τα παρακ?τω διαφημιστικ? cookies τρ?των στις Πλατφ?ρμες μας:

Εταιρε?α Περιγραφ?
Google Το GA Audiences cookie μας δ?νει τη δυνατ?τητα να παρ?χουμε διαφημ?σεις με β?ση τα ενδιαφ?ροντα στο διαδ?κτυο και εντ?ς εφαρμογ?ν. Ο κ?κλος ζω?ς των cookies ε?ναι 13 μ?νες κατ? μ?γιστο.
DataXu Το DataXu cookie μας επιτρ?πει να επικοινων?σουμε μαζ? σας μ?σω διαφημ?σεων που προβ?λλονται στο δ?κτυο ιστ?τοπων της DataXu. Ο κ?κλος ζω?ς των cookies ε?ναι 13 μ?νες κατ? μ?γιστο.
Criteo Το Criteo cookie μας δ?νει τη δυνατ?τητα να επικοινων?σουμε μαζ? σας μ?σω διαφημ?σεων εφ?σον ?χετε επισκεφθε? τις Πλατφ?ρμες μας ? ?χετε αλληλεπιδρ?σει με διαφορετικ? διαφ?μιση στο παρελθ?ν. Ο κ?κλος ζω?ς των cookies ε?ναι 13 μ?νες κατ? μ?γιστο.
Facebook Το Facebook cookie μας δ?νει τη δυνατ?τητα να σας παρ?χουμε διαφημ?σεις με β?ση τα ενδιαφ?ροντα στο ηλεκτρονικ? κοινωνικ? δ?κτυο. Ο κ?κλος ζω?ς των cookies ε?ναι 13 μ?νες κατ? μ?γιστο.
DoubleClick και DoubleClick floodlight (Google) Τα DoubleClick cookies μας δ?νουν τη δυνατ?τητα να προσδιορ?σουμε τον τ?πο διαφημ?σεων που μπορε? να θ?λετε να βλ?πετε με β?ση την περι?γησ? σας. Ο κ?κλος ζω?ς των cookies διαρκε? κατ? μ?γιστο 13 μ?νες.
Yahoo Το Yahoo! Audiences cookie μας επιτρ?πει να παρ?χουμε διαφημ?σεις με β?ση τα ενδιαφ?ροντα στο διαδ?κτυο και εντ?ς εφαρμογ?ν. Ο κ?κλος ζω?ς των cookies ε?ναι 13 μ?νες κατ? μ?γιστο.
Outbrain Το cookie Outbrain μ?ς επιτρ?πει να αναγνωρ?σουμε το ε?δος των «εγγεν?ν» διαφημ?σεων που μπορε? να σας αρ?σει να βλ?πετε, με β?ση τις σελ?δες που προβ?λλετε κατ? την περι?γησ? σας. Ο κ?κλος ζω?ς του cookie ε?ναι 13 μ?νες το μ?γιστο.

Αρχε?α καταγραφ?ς διακομιστ? ιστο? και κωδικο? ιχνηλασ?ας

Σε συνδυασμ? με τη λ?ψη πληροφορι?ν μ?σω cookies, οι διακομιστ?ς ιστο? μας μπορο?ν να καταγρ?ψουν λεπτομ?ρειες ?πως τον τ?πο του λειτουργικο? σας συστ?ματος, τον τ?πο του προγρ?μματος περι?γησης, τον τομ?α και ?λλες ρυθμ?σεις συστ?ματος, καθ?ς και τη γλ?σσα που χρησιμοποιε? το σ?στημ? σας και τη χ?ρα και τη ζ?νη ?ρας στην οπο?α βρ?σκεται η συσκευ? σας. Τα αρχε?α καταγραφ?ς διακομιστ? ιστο? μπορο?ν επ?σης να καταγρ?φουν πληροφορ?ες ?πως τη διε?θυνση της ιστοσελ?δας που σας συν?δεσε με τον ιστ?τοπ? μας και τη διε?θυνση IP της συσκευ?ς που χρησιμοποιε?τε για σ?νδεση στο Διαδ?κτυο. Αυτ?ς οι πληροφορ?ες μας βοηθο?ν στην αντιμετ?πιση προβλημ?των, τη βελτ?ωση της απ?δοσης και τη διατ?ρηση της ασφ?λειας των Πλατφορμ?ν μας. Για να ελ?γξουμε ποιοι διακομιστ?ς ιστο? συλλ?γουν αυτ?ς τις πληροφορ?ες, ενδ?χεται να τοποθετ?σουμε ετικ?τες στις ιστοσελ?δες μας που ονομ?ζονται «κωδικο? ιχνηλασ?ας». Πρ?κειται για οδηγ?ες υπολογιστ? που συνδ?ουν ιστοσελ?δες με συγκεκριμ?νους διακομιστ?ς ιστο? και τα cookies τους. Ενδ?χεται επ?σης να χρησιμοποιο?με cookies και παρ?μοιες τεχνολογ?ες (?πως κωδικο?ς ιχνηλασ?ας) προκειμ?νου να διαπιστ?σουμε ε?ν ?να e-mail που σας στε?λαμε ?χει ανοιχτε? και ?χουν γ?νει σχετικ?ς εν?ργειες και ε?ν τα εργαλε?α αλληλογραφ?ας μας λειτουργο?ν σωστ? ? για να μετρ?σουμε την απ?δοση και να παρ?χουμε περιεχ?μενο και διαφημ?σεις που ε?ναι πιο σχετικ?ς με εσ?ς.

Μπορ? να εξαιρεθ? απ? τα cookies και τις παρ?μοιες τεχνολογ?ες;

Ε?ν δεν θ?λετε να επιτρ?ψετε καθ?λου τα cookies ? θ?λετε να επιτρ?ψετε τη χρ?ση μ?νο ορισμ?νων cookies, ανατρ?ξτε στις ρυθμ?σεις του προγρ?μματος περι?γησης. Μπορε?τε επ?σης να χρησιμοποι?σετε τις ρυθμ?σεις του προγρ?μματος περι?γησ?ς σας για να αποσ?ρετε τη συγκατ?θεσ? σας για τη χρ?ση των cookies αν? π?σα στιγμ? και να διαγρ?ψετε τα cookies που ?χουν ?δη οριστε?. Για να μ?θετε περισσ?τερα σχετικ? με τα cookies, επισκεφθε?τε το: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Με την απ?ρριψη ? απενεργοπο?ηση των cookies, ορισμ?νο περιεχ?μενο ? λειτουργ?ες του ιστ?τοπου ενδ?χεται να μην ε?ναι διαθ?σιμο σε εσ?ς. Λεπτομ?ρειες σχετικ? με τον τρ?πο εξα?ρεσης απ? το Google Analytics και τα cookies που σχετ?ζονται με στοχευμ?νη διαφ?μιση παρατ?θενται στις προηγο?μενες εν?τητες.

Δεδομ?νου ?τι οι κωδικο? ιχνηλασ?ας ε?ναι ?διοι με οποιοδ?ποτε ?λλο α?τημα περιεχομ?νου που περιλαμβ?νεται στη συνταγ? για μ?α ιστοσελ?δα, δεν μπορε?τε να εξαιρεθε?τε ? να τους απορρ?ψετε. Εντο?τοις, ενδεχομ?νως μπορε?τε να απενεργοποι?σετε τους κωδικο?ς ιχνηλασ?ας στα μην?ματα email αν δεν κ?νετε λ?ψη εικ?νων που περι?χονται στα μην?ματα που λαμβ?νετε (αυτ? η δυνατ?τητα διαφ?ρει αν?λογα με το λογισμικ? email που χρησιμοποιε?ται στον προσωπικ? υπολογιστ? σας). Εντο?τοις, αυτ? μπορε? να μην απενεργοποιε? π?ντα ?ναν κωδικ? ιχνηλασ?ας ? ?λλες παρ?μοιες τεχνολογ?ες στο μ?νυμα email λ?γω ειδικ?ν δυνατοτ?των του λογισμικο? email. Για περισσ?τερες πληροφορ?ες σχετικ? με αυτ?, ανατρ?ξτε στις πληροφορ?ες που παρ?χονται απ? το λογισμικ? email ? τον π?ροχο υπηρεσι?ν σας. Οι κωδικο? ιχνηλασ?ας μπορε? επ?σης να καταστο?ν αναποτελεσματικο? σε ορισμ?νες περιπτ?σεις, ?ταν εξαιρε?στε απ? τα cookies ? τροποποιε?τε τις ρυθμ?σεις των cookies στο πρ?γραμμα περι?γησ?ς σας.

4. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Δεσμευ?μαστε να προστατε?ουμε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που συλλ?γουμε και η διατ?ρηση της ασφ?λειας των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας ε?ναι πολ? σημαντικ? για εμ?ς. Λαμβ?νουμε μ?τρα για να διασφαλ?σουμε ?τι τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας προστατε?ονται απ? μη εξουσιοδοτημ?νη ? παρ?νομη επεξεργασ?α και απ? τυχα?α απ?λεια, ζημ?α ? καταστροφ? ? γνωστοπο?ηση και περιορ?ζουμε την πρ?σβαση στα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας σε ?τομα που ε?λογα χρει?ζονται πρ?σβαση σε αυτ?, για να σας παρ?χουν προ??ντα ? υπηρεσ?ες.

Οποιαδ?ποτε δεδομ?να που μεταδ?δονται απ? το πρ?γραμμα περι?γησ?ς σας στις Πλατφ?ρμες μας μ?σω ηλεκτρονικ?ν εντ?πων, του εντοπιστ? καταστ?ματος ? του καλαθιο? αγορ?ν μας, εξασφαλ?ζονται μ?σω της τεχνολογ?ας SSL (secure socket layer). Το SSL ε?ναι ?να κρυπτογραφικ? πρωτ?κολλο που εξασφαλ?ζει την ιδιωτικ?τητα των δεδομ?νων και την ακεραι?τητα των δεδομ?νων μεταξ? δ?ο πιστοποιημ?νων επικοινωνο?ντων μερ?ν.

Οι Πλατφ?ρμες μας ενδ?χεται να περι?χουν συνδ?σεις απ? και προς τρ?τους ιστ?τοπους. Ε?ν ακολουθ?σετε ?ναν σ?νδεσμο σε οποιονδ?ποτε απ? αυτο?ς τους ιστ?τοπους, σημει?στε ?τι ο καθ?νας εξ αυτ?ν ?χει δικ? του πολιτικ? προστασ?ας δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα και δεν αποδεχ?μαστε ουδεμ?α ευθ?νη ? υπαιτι?τητα για τις συγκεκριμ?νες πολιτικ?ς ? για τον ενδεχ?μενο τρ?πο χρ?σης των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας απ? τρ?τα μ?ρη. Ελ?γξτε τις συγκεκριμ?νες πολιτικ?ς πριν υποβ?λετε οποιοδ?ποτε δεδομ?νο προσωπικο? χαρακτ?ρα σε αυτο?ς τους ιστ?τοπους.

Ε?ν δημιουργ?σετε λογαριασμ? στην ιστοσελ?δα μας, θα σας ζητηθε? να παρ?χετε ?νομα χρ?στη και κωδικ? πρ?σβασης λογαριασμο?, ως μ?ρος των διαδικασι?ν ασφαλε?ας μας. Πρ?πει να μεταχειρ?ζεστε οποιαδ?ποτε πληροφορ?α ως εμπιστευτικ? και να μην την γνωστοποιε?τε σε τρ?τους.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Προσπαθο?με να σας προσφ?ρουμε επιλογ?ς σχετικ? με τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα που μας παρ?χετε. Οι ακ?λουθοι μηχανισμο? σας επιτρ?πουν να ελ?γχετε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας:

Διαφ?μιση, μ?ρκετινγκ και εξατομ?κευση (εκτ?ς διαδικτ?ου και μ?σω διαδικτ?ου):Ε?ν επιθυμε?τε να ενημερ?νεστε σχετικ? με τα προ??ντα και τις υπηρεσ?ες μας, τις εκδηλ?σεις, τα προγρ?μματα πελατειακ?ς π?στης και ?λλα προγρ?μματα πελατ?ν καθ?ς και ?λλες προωθητικ?ς εν?ργειες, μπορε?τε να αναφ?ρετε τις προτιμ?σεις επικοινων?ας σας μ?σω των αντ?στοιχων πλαισ?ων ελ?γχου στις Πλατφ?ρμες μας ? στις κ?ρτες πελατ?ν στο κατ?στημα ? απαντ?ντας σε ερωτ?σεις που υποβ?λλονται απ? τους συμβο?λους ομορφι?ς ? τους εκπροσ?πους στα καταστ?ματ? μας. Ορισμ?νες απ? τις δραστηρι?τητες και τις ανακοιν?σεις μας μπορε? να ε?ναι εξατομικευμ?νες σ?μφωνα με τα συγκεκριμ?να ενδιαφ?ροντα και τις προτιμ?σεις σας (κ?τι που θα γ?νεται με την ?δει? σας, εφ?σον απαιτε?ται απ? το ν?μο).

Ε?ν δεν επιθυμε?τε πλ?ον να λαμβ?νετε τις διαφημιστικ?ς ανακοιν?σεις μας (?/και θ?λετε να εξαιρεθε?τε απ? τις εξατομικευμ?νες διαφημιστικ?ς ανακοιν?σεις), απλ?ς ενημερ?στε μας οποιαδ?ποτε στιγμ? ακολουθ?ντας τις οδηγ?ες εξα?ρεσης στη σχετικ? ανακο?νωση ? χρησιμοποι?ντας τα στοιχε?α στην Εν?τητα 7. Λ?βετε υπ?ψη ?τι με αυτ? τον τρ?πο δεν θα σταματ?σετε να λαμβ?νετε απ? εμ?ς μην?ματα υπηρεσι?ν (π.χ. μη διαφημιστικ?ς ανακοιν?σεις, ?πως ενημερ?σεις μ?σω e-mail σχετικ? με την κατ?σταση της παραγγελ?ας σας ? ειδοποι?σεις για τις δραστηρι?τητες του λογαριασμο? σας).

Cookies/Παρ?μοιες Τεχνολογ?ες και Διαφ?μιση με Β?ση τα Ενδιαφ?ροντα: Μπορε?τε να ρυθμ?σετε το πρ?γραμμα περι?γησ?ς σας να απορρ?πτει ?λα ? ορισμ?να cookies του προγρ?μματος περι?γησης ? να σας ειδοποιε? ?ταν χρησιμοποιο?νται cookies ? μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε τα παρεχ?μενα εργαλε?α εξα?ρεσης. ?χετε επ?σης επιλογ?ς σχετικ? με τη διαφ?μιση με β?ση τα ενδιαφ?ροντα. Δε?τε την Εν?τητα 3 παραπ?νω.

6. ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Σ?μφωνα με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α, ενδ?χεται να ?χετε το δικα?ωμα να μας ζητ?σετε αντ?γραφο των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας, να τα διορθ?σετε, να τα διαγρ?ψετε ? να περιορ?σετε την επεξεργασ?α τους ? να μας ζητ?σετε να διαβιβ?σουμε ορισμ?να απ? αυτ? τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σε ?λλους οργανισμο?ς. Ενδ?χεται επ?σης να ?χετε δικαι?ματα εναντ?ωσης σε κ?ποια επεξεργασ?α και, εφ?σον ζητ?σαμε τη συγκατ?θεσ? σας για την επεξεργασ?α των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας, να αποσ?ρετε αυτ? τη συγκατ?θεση. Σε περ?πτωση που επεξεργαζ?μαστε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας επειδ? ?χουμε ν?μιμο συμφ?ρον να το πρ?ξουμε (?πως εξηγε?ται παραπ?νω), ?χετε επ?σης το δικα?ωμα εναντ?ωσης σε αυτ?. Αυτ? τα δικαι?ματα ενδ?χεται να ε?ναι περιορισμ?να σε ορισμ?νες περιπτ?σεις, για παρ?δειγμα, ?ταν μπορο?με να αποδε?ξουμε ?τι ?χουμε νομικ? απα?τηση ? συμβατικ? υποχρ?ωση επεξεργασ?ας των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας. Σε ορισμ?νες περιπτ?σεις, αυτ? μπορε? να σημα?νει ?τι ?χουμε τη δυνατ?τητα να διατηρ?σουμε τα δεδομ?να προσωπικο? χαρακτ?ρα σας ακ?μα και αν αποσ?ρετε τη συγκατ?θεσ? σας. Σε αυτ? την περ?πτωση, θα εφαρμ?σουμε κατ?λληλα μ?τρα και διασφαλ?σεις για την προστασ?α των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα σας.

Αν επιθυμε?τε να ασκ?σετε οποιαδ?ποτε απ? αυτ? τα δικαι?ματα, επικοινων?στε μαζ? μας χρησιμοποι?ντας τα στοιχε?α στην Εν?τητα 7.

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν ?χετε οποιεσδ?ποτε ερωτ?σεις σχετικ? με την παρο?σα Πολιτικ? ? γενικ? με θ?ματα προστασ?ας δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα ? για να κ?νετε μια καταγγελ?α σχετικ? με τη συμμ?ρφωσ? μας με τους ισχ?οντες ν?μους περ? προστασ?ας δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα, επικοινων?στε μαζ? μας χρησιμοποι?ντας τη σελ?δα Επικοινων?α του ιστ?τοπο? μας και η ομ?δα εξυπηρ?τησης πελατ?ν μας θα χαρε? να σας βοηθ?σει.

Μπορε?τε επ?σης να χρησιμοποι?σετε την Επικοινων?α αν θ?λετε να ασκ?σετε τις προτιμ?σεις και τα δικαι?ματ? σας ?πως περιγρ?φεται αναλυτικ? παραπ?νω.

Θα βεβαι?σουμε τη λ?ψη και θα διερευν?σουμε οποιαδ?ποτε καταγγελ?α κ?νετε (συμπεριλαμβανομ?νης καταγγελ?ας ?τι ?χουμε παραβι?σει τα δικαι?ματ? σας σ?μφωνα με τους ισχ?οντες ν?μους περ? προστασ?ας δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα). Ελπ?ζουμε ?τι μπορο?με να ανταποκριθο?με ικανοποιητικ? στα ερωτ?ματα, αλλ? αν ?χετε κ?ποιους ανεπ?λυτους προβληματισμο?ς, ενδεχομ?νως να ?χετε επ?σης το δικα?ωμα να επικοινων?σετε με την αρμ?δια αρχ? προστασ?ας δεδομ?νων στη χ?ρα διαμον?ς σας ? στον τ?πο της εικαζ?μενης παρ?βασης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ONLINE ΚΑΙ OFFLINE)

 

LA PRAIRIE GROUP AG
Industriestrasse 8
CH-8604 Zurich-Volketswil
Ελβετ?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +41 44 947 82 10

 

 

Εκπρ?σωπος στην Ευρωπα?κ? ?νωση:
Υπε?θυνος Προστασ?ας Δεδομ?νων (Data Protection Officer) της La Prairie Group Deutschland GmbH
Διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου (Email): office@datenschutz-sued.de
Τηλ?φωνο: +49 931 304 976 0

 

Ε?ν δηλ?νεται τη στιγμ? που κ?νετε μια αγορ? σε κατ?στημα La Prairie ? συμπληρ?νετε μια κ?ρτα πελ?τη ? παρ?χετε τα στοιχε?α σας σε ?ναν απ? τους συμβο?λους ομορφι?ς ? τους εκπροσ?πους μας στα καταστ?ματα, θα εμπλ?κονται επ?σης οι παρακ?τω τοπικο? υπε?θυνοι επεξεργασ?ας:

 

Αυστραλ?α
La Prairie Group Australia Pty. Ltd.
c/- WM Ritchie (Aust.) Pty Limited
112-118 Dunning Avenue
Rosebery NSW 2018
Αυστραλ?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +61 2 9888 0600

 

 

Αυστρ?α
La Prairie Group Austria GmbH
Euro Plaza, Gebäude H
Lehrbachgasse 13
A - 1120 Βι?ννη
Αυστρ?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +43 1 616 45 77 - 0

 

 

Κ?να
La Prairie (Shanghai) Co. Ltd.
Room 5503, Wheelock Square
1717 West Nanjing Road
Shanghai, PRC 200040
Κ?να
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +86 21 62 48 66 55

 

 

Γαλλ?α
La Prairie Group France S.A.S
54 Ave. Du Général Leclerc
F - 92513 Boulogne - Cédex
Γαλλ?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +33 1 41 10 21 74

 

 

Γερμαν?α
La Prairie Group Deutschland GmbH
Lange Strasse 65
D-76530 Baden-Baden
Γερμαν?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +49 7221 683 811

 

 

Στοιχε?α επικοινων?ας του Υπευθ?νου Προστασ?ας Δεδομ?νων (Data Protection Officer) της
La Prairie Group Deutschland GmbH:
Διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου (Email): office@datenschutz-sued.de
Τηλ?φωνο: +49 931 304 976 0

 

 

Χονγκ Κονγκ, Κ?να
La Prairie Hong Kong Limited
Suites 3210-12, 32F One Island East
18 Westlands Road
Χονγκ Κονγκ, Κ?να
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +852 2809 0100

 

 

Ιταλ?α
La Prairie S.p.A.
Corso Italia no 13
I - 20122 Μιλ?νο
Ιταλ?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +39 02 806 06 51

 

 

Ιαπων?α
La Prairie Japan K.K.
4-11-21 The Park Rex Minami Azabu Bld. 2
Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo, 106-0047 
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +81 3 6456 4271
Ιαπων?α
 

 

 

Κορ?α

La Prairie Korea Ltd.
22F Seoul Square 416, Hangang-daero
Jung-gu, Σεο?λ
Republic of Korea
Ν?τια Κορ?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +82 2 6390 1100

 

 

Ρωσ?α
La Prairie Group (RUS) LLC
Paveletskaya Tower
5th floor
Paveletskaya Square 2, Block B
115114 Μ?σχα
Ρωσ?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +7 495 660 47 50

 

 

Ισπαν?α
La Prairie Group Iberia S.A.U.
c/ Manuel Pombo Angulo 28 - 2ª planta
28050 Sanchinarro
Μαδρ?τη
Ισπαν?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +34 91 048 42 00

 

 

Ελβετ?α
Laboratoires La Prairie SA
Industriestrasse 8
CH-8604 Zurich-Volketswil
Ελβετ?α
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +41 44 947 82 10

 

 

Ηνωμ?να Αραβικ? Εμιρ?τα
La Prairie Μ?ση Ανατολ?
Dubai Airport Free Zone
Building 5W, Block A
2nd Floor, Office 219
PO Box 293758
Ντουμπ?ι
Ηνωμ?να Αραβικ? Εμιρ?τα
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +9714 260 22 60

 

 

Ηνωμ?νο Βασ?λειο
La Prairie (UK) Ltd. High Holborn House
4th floor
52-54 High Holborn
Λονδ?νο, WC1V 6RL
Ηνωμ?νο Βασ?λειο
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +44 207 968 68 88

 

 

Ηνωμ?νες Πολιτε?ες Αμερικ?ς
La Prairie Inc.
680 Fifth Avenue
Ν?α Υ?ρκη, NY 10019
Ηνωμ?νες Πολιτε?ες Αμερικ?ς
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +1 212 506 08 40

 

 

Περιφερειακ? γραφε?ο μεταπωλητ?ν Λατινικ?ς Αμερικ?ς
333, SE 2nd Avenue
Suite 2850
Μαι?μι, Φλ?ριντα 33131
Ηνωμ?νες Πολιτε?ες Αμερικ?ς
Αριθμ?ς τηλεφ?νου: +1 305 358 66 37