ΟΡΟΙ &?ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

Η καλ?τερη θεραπε?α μεταμ?ρφωση? τη? επιδερμ?δα? σα? βρ?σκεται σε μερικ?? σταγ?νε? πολυτ?λεια?. Οι ορο? ε?ναι παν?σχυρε?, συμπυκνωμ?νε? συνθ?σει? που προετοιμ?ζουν την επιδερμ?δα και ενισχ?ουν τι? θεραπε?ε? και τα ενυδατικ? προ??ντα που ακολουθο?ν. ?ποια και αν ε?ναι η ανησυχ?α σα?, υπ?ρχει ?να? ορ?? τη? La Prairie για εσ??.