ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟ?ΟΝΤΑ

Μερικ?? φορ?? μ?νο ?να εξειδικευμ?νο προ??ν ε?ναι κατ?λληλο. Αν η επιδερμ?δα σα? χρει?ζεται ?μεσα εν?ργεια, αποτελεσματικ? βελτ?ωση τη? υφ?? ? ?λεγχο των δυσχρωμι?ν, αναζητ?στε τι? πιο εξειδικευμ?νε?, ισχυρ?? θεραπε?ε? τη? La Prairie.